CRM riešenia a služby | Anodius

Sme IT poradenská spoločnosť so zameraním na inovatívne korporátne CRM riešenia a služby, na platformách SAPSalesforce.com.   Slogan spoločnosti Walk the Talk (slová sú činy) vyjadruje filozofiu a zároveň politiku kvality firmy, ktorá vychádza z hodnôt progresívneho myslenia, dynamického a efektívneho prístupu s využitím špeciálneho know-how nadobudnutého empiricky, pričom prestíž je pre nás základným stavebným prvkom.

CRM riešenia a služby

Sme IT konzultačná spoločnosť so zameraním na inovatívne korporátne CRM Riešenia a Služby, založené na platformách SAP a Salesforce.com

Slogan spoločnosti Walk the Talk (slová sú činy) plne vyjadruje našu podnkateľskú filozófiu a zároveň politiku kvality, ktorá vychádza z hodnôt progresívneho myslenia, dynamického a efektívneho prístupu s využitím špeciálneho know-how nadobudnutého empiricky, pričom prestíž je pre nás základným stavebným prvkom.

Aktuality

24.09.14 | Zavádzanie smartmetering v praxi!

In­te­li­gen­tné prís­tro­je slú­žia­ce na me­ra­nie ener­ge­tic­kej spot­re­by (smar­tmet­re) si pos­tup­ne na­chá­dza­jú ces­tu aj k slo­ven­ským od­be­ra­te­ľom.

11.09.14 | Hľadáme šikovných CRM-károv

Aktuálne otvorené pozície sú: CRM Consultant/ Developer Jr. CRM Consultant/ Developer

Certifikáty

Máme ISO 9001:2008, IT Services

Sme SAP Services Partner