Projektový manažment

Potrebujete skúseného experta ktorý rozumie Vášmu podnikaniu, pozná CRM system a vie ako ho aj úspešne implementovať?

Veľké percento realizovaných projektov obvykle nesplní pôvodné ciele a očakávania. Medzi hlavnými príčinami tohto neúspechu prevláda nedostatok kapacity a skúseností zákazníkov s riadením takýchto projektov. Realizácia projektov vždy kladie na zákazníkov veľké nároky na:

  • kapacity,
  • znalosti a skúsenosti pri vyjednávaní zmluvných vzťahov s dodávateľmi,
  • na špecifikáciu zadania projektu,
  • riadenie projektu,
  • preberanie realizačných výstupov a riadenie kvality.

Ako vyriešiť problematiku kvalitného riadenia projektov IT? Riešiť situáciu školením kvalifikovaných expertov v oblasti projektového riadenia je pre potreby jedného alebo len niekoľkých projektov neekonomické. Prenesenie zodpovednosti a všetkých právomocí pri riadení projektu na implementátora nemožno odporúčať. Dôvodom sú odlišné ekonomické záujmy oboch strán − zákazník potom stráca úplnú kontrolu nad nákladmi a priebehom prác.

Aka je naša ponuka?

Ponúkame spoluprácu vo forme odbornej asistencie pri plánovaní a riadení projektov, vrátane riadenia kvality. Na základe kvalifikovaného posúdenia, ktoré časti projektových aktivít si dokáže zabezpečiť vlastnými silami, poskytneme služby na mieru. V oblastiach, kde je pre klienta efektívnejšie použiť externé zdroje, poskytneme expertov s overenými skúsenosťami.

Forma a rozsah činnosti sú kombináciou týchto variantov:

  • „požičanie“ experta, ktorý sa na projekte zúčastní ako člen projektového tímu klienta. Skúsený poradca bude asistovať manažérovi projektu pri riešení všetkých zásadných záležitostí.
  • zákazník nás požiada o jednorazové vyriešenie určitej úlohy. Môže ísť napr. o prípravu dokumentov (cieľový koncept, plán projektu, atď.) alebo o vypracovanie expertného stanoviska ku konkrétnemu problému.
  • na základe poverenia zákazníka prevezmeme určitú úlohu v projekte – najčastejšie manažéra projektu alebo manažéra kvality. Spoločnosť Anodius potom v rozsahu zodpovedajúcom danej role preberá aj časť zodpovednosti za priebeh a výsledky projektu.  Počas trvania projektu vystupujeme voči dodávateľom ako jeho náprotivok na strane klienta.

Metodológia projektového riadenia Anodius vychádza zo štandardov Project Management Institute (PMI), Prince2 a ASAP.  Taktiež aktívne používame agilné štandardy projektového riadenia.

          Metodika projektového riadenia Anodius

V prípadoch, keď sa na implementačnom projekte priamo nezúčastňuje projektový manažér spoločnosti Anodius, poskytujeme aj služby kontroly kvality. Kontrola kvality projektového riadenia v tomto prípade prebieha prostredníctvom pravidelného dozoru nad plnením kľúčových milníkov a termínov implementácie systému zo strany dodávateľa.

Zaujala vás naša služba a chcete o nej vedieť viac? 

kontaktujte_nas.png

SaveSave