Projektový manažment SAP, Salesforce


Potrebujete skúseného experta ktorý rozumie Vášmu podnikaniu, pozná CRM system a vie ako ho aj úspešne implementovať?
Veľké percento realizovaných projektov obvykle nesplní pôvodné ciele a očakávania. Medzi hlavnými príčinami tohto neúspechu prevláda nedostatok kapacity a skúseností zákazníkov s riadením takýchto projektov.

Realizácia projektov vždy kladie veľké nároky na:
sap salesforce 1
kapacity
sap salesforce 2
znalosti a skúsenosti pri vyjednávaní zmluvných vzťahov s dodávateľmi
sap salesforce 3
špecifikáciu zadania projektu
sap salesforce 4
riadenie projektu
sap salesforce 5
preberanie realizačných výstupov a riadenie kvality
Ako vyriešiť problematiku
kvalitného riadenia IT projektov?
Riešiť situáciu školením kvalifikovaných expertov v oblasti projektového riadenia je pre potreby jedného alebo len niekoľkých projektov neekonomické. Prenesenie zodpovednosti a všetkých právomocí pri riadení projektu na implementátora nemožno odporúčať. Dôvodom sú odlišné ekonomické záujmy oboch strán − zákazník potom stráca úplnú kontrolu nad nákladmi a priebehom prác.

Aka je naša ponuka?

Ponúkame spoluprácu vo forme odbornej asistencie pri plánovaní a riadení projektov, vrátane riadenia kvality.

Na základe kvalifikovaného posúdenia, ktoré časti projektových aktivít si dokáže zabezpečiť vlastnými silami, poskytneme služby na mieru.V oblastiach, kde je pre klienta efektívnejšie použiť externé zdroje, poskytneme expertov s overenými skúsenosťami.


Forma a rozsah činnosti sú kombináciou týchto variantov:

„požičanie“ experta, ktorý sa na projekte zúčastní ako člen projektového tímu klienta. Skúsený poradca bude asistovať manažérovi projektu pri riešení všetkých zásadných záležitostí.
zákazník nás požiada o jednorazové vyriešenie určitej úlohy. Môže ísť napr. o prípravu dokumentov (cieľový koncept, plán projektu, atď.) alebo o vypracovanie expertného stanoviska ku konkrétnemu problému.
na základe poverenia zákazníka prevezmeme určitú úlohu v projekte – najčastejšie manažéra projektu alebo manažéra kvality. Spoločnosť Anodius potom v rozsahu zodpovedajúcom danej role preberá aj časť zodpovednosti za priebeh a výsledky projektu. Počas trvania projektu vystupujeme voči dodávateľom ako jeho náprotivok na strane klienta.
Metodológia projektového riadenia Anodius vychádza zo štandardov Project Management Institute (PMI), Prince2 a ASAP.

Taktiež aktívne používame agilné štandardy projektového riadenia.
projektová metodika
V prípadoch, keď sa na implementačnom projekte priamo nezúčastňuje projektový manažér spoločnosti Anodius, poskytujeme aj služby kontroly kvality.

Kontrola kvality projektového riadenia v tomto prípade prebieha prostredníctvom pravidelného dozoru nad plnením kľúčových milníkov a termínov implementácie systému zo strany dodávateľa.

Poradia vám odborníci

Tím našich CRM expertov vám zaistí maximalizáciu benefitov vybraného CRM riešenia.
Ako minimalizovať náklady na implementáciu a správu? Zvoľte is vhodného implementačného partnera.
Zaujala vás naša služba a chcete o nej vedieť viac?

Prečo my?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON SPP
Dell Salesforce Deloitte IBM
KPMG CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli Leaf

Blog

21.08.19
SAP platform integration_nahlad

SAP C4C Platform integration 1908 čo je nové?

Čo nové Vám priniesol najnovší release 1908 SAP Platform Integration? Pozrite si stručný a jasný prehľad aj s […]