Delivery manažment


Potrebujete skúseného experta ktorý rozumie Vášemu podnikaniu, pozná CRM systém a vie ako ho aj úspešne implementovať?
Veľké percento realizovaných projektov obvykle nesplní pôvodné ciele a očakávania. Medzi hlavnými príčinami tohto neúspechu prevláda nedostatok kapacity a skúseností zákazníkov s riadením takýchto projektov.

Realizácia projektov vždy kladie veľké nároky na:
sap salesforce 1
kapacity
sap salesforce 2
znalosti a skúsenosti pri vyjednávaní zmluvných vzťahov s dodávateľmi
sap salesforce 3
špecifikáciu zadania projektu
sap salesforce 4
riadenie projektu
sap salesforce 5
preberanie realizačných výstupov a riadenie kvality
Ako vyriešiť
kvalitu riadenia IT projektov?
Riešiť situáciu školením kvalifikovaných expertov v oblasti projektového riadenia je pre potreby jedného alebo len niekoľkých projektov neekonomické. Prenesenie zodpovednosti a všetkých právomocí pri riadení projektu na implementátora nemožno odporúčať. Dôvodom sú odlišné ekonomické záujmy oboch strán − zákazník potom stráca úplnú kontrolu nad nákladmi a priebehom prác. Ako teda na to?

Aka je naša ponuka?

Ponúkame spoluprácu vo forme odbornej asistencie pri plánovaní a riadení projektov, vrátane riadenia kvality.

Na základe kvalifikovaného posúdenia, ktoré časti projektových aktivít si dokáže zabezpečiť vlastnými silami, poskytneme služby na mieru. V oblastiach, kde je pre klienta efektívnejšie použiť externé zdroje, poskytneme expertov s overenými skúsenosťami.


Forma a rozsah činnosti sú kombináciou týchto variantov:

Požičanie experta, ktorý sa na projekte zúčastní ako člen projektového tímu klienta. Skúsený poradca bude asistovať manažérovi projektu pri riešení všetkých zásadných záležitostí.
Zákazník nás požiada o jednorazové vyriešenie určitej úlohy. Môže ísť napr. o prípravu dokumentov (cieľový koncept, plán projektu, atď.) alebo o vypracovanie expertného stanoviska ku konkrétnemu problému.
Na základe poverenia zákazníka prevezmeme určitú úlohu v projekte – najčastejšie manažéra projektu alebo manažéra kvality. Spoločnosť Anodius potom v rozsahu zodpovedajúcom danej role preberá aj časť zodpovednosti za priebeh a výsledky projektu. Počas trvania projektu vystupujeme voči dodávateľom ako jeho náprotivok na strane klienta.

Otázky?

Kontaktujte nás a zistite viac – Stanislav Micheller, Partner