Projektový manažmentPotrebujete skúseného experta ktorý rozumie Vášemu podnikaniu, pozná CRM systém a vie ako ho aj úspešne implementovať?

Riešiť situáciu školením kvalifikovaných expertov v oblasti projektového riadenia je pre potreby jedného alebo len niekoľkých projektov neekonomické. Prenesenie zodpovednosti a všetkých právomocí pri riadení projektu na implementátora nemožno odporúčať. Dôvodom sú odlišné ekonomické záujmy oboch strán − zákazník potom stráca úplnú kontrolu nad nákladmi a priebehom prác.

Realizácia projektov vždy kladie veľké nároky na

sap salesforce 1
kapacity
sap salesforce 2
znalosti a skúsenosti pri vyjednávaní zmluvných vzťahov s dodávateľmi
sap salesforce 3
špecifikáciu zadania projektu
sap salesforce 4
riadenie projektu
sap salesforce 5
preberanie realizačných výstupov a riadenie kvality

Naša ponúka

Požičanie experta, ktorý sa na projekte zúčastní ako člen projektového tímu klienta.

Skúsený poradca bude asistovať manažérovi projektu pri riešení všetkých zásadných záležitostí.
Zákazník nás požiada o jednorazové vyriešenie určitej úlohy. Môže ísť napr. o prípravu dokumentov (cieľový koncept, plán projektu, atď.) alebo o vypracovanie expertného stanoviska ku konkrétnemu problému.
Na základe poverenia zákazníka prevezmeme určitú úlohu v projekte – najčastejšie manažéra projektu alebo manažéra kvality. Spoločnosť Anodius potom v rozsahu zodpovedajúcom danej role preberá aj časť zodpovednosti za priebeh a výsledky projektu. Počas trvania projektu vystupujeme voči dodávateľom ako jeho náprotivok na strane klienta.Otázky?

Kontaktujte nás a zistite viac – Stanislav Micheller, Partner
Hľadáte viac informácií
o našich službách?