Salesforce CRM konzultanti a experti

Salesforce, svetový leader v oblasti firemných cloudových CRM riešení

Salesforce CRM poskytuje firemné cloudové riešenia na SaaS aplikáciách pre obchod, marketing a služby pre zákazníkov.  Ak­tuál­ne využíva Salesforce viac ako 100.000 zákazníkov, vrá­ta­ne me­dzi­ná­rod­ných gi­gan­tov.  Nízke náklady.  Nízke rizikáRýchle výsledky.  

Ma­ga­zí­n For­bes ocenil šiesty rok po sebe Salesforce titulom „Naj­ino­va­tív­nej­šia fir­ma na sve­te"

Vďaka cloudu je možné využívať služby a aplikácie kdekoľvek a kedykoľvek. Výhodou oproti ostatným CRM systémom je okrem cloudu najmä prispôsobiteľnosť používateľského rozhrania.  To znamená, že vy si vyberiete, čo budete využívať a ako to bude vyzerať. Vďaka Salesforce môžete získavať navyše informácie o vašich zákazníkoch v reálnom čase

Zákazníci oceňujú najmä otvorenosť API rozhrania a adaptabilnosť pre ich konkrétne potreby.   Robí to riadenie vzťahov so zákazníkmi jednoduchšie a prehľadnejšie.

Akú pridanú hodnotu Salesforce ponúka?

 • Zvý­še­ná orien­tá­cia na biz­nis. Vý­voj pro­jek­tu u zá­kaz­ní­ka v kom­bi­ná­cii s in­teg­ro­va­ným vý­vo­jo­vým pros­tre­dím. Toto umož­ňu­je fir­mám efek­tív­nej­šie na­sa­de­nie pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií;
 • Niž­šie nák­la­dy na IT a kom­plexnosť.  Po­žia­dav­ky na vy­lep­še­nia do­čas­ných ap­li­ká­cií a ich up­gra­dy zvy­šu­jú nák­la­dy na IT a zni­žu­jú ich pou­ži­teľ­nosť; 
 • Vy­ššia úro­veň ak­cies­chop­nos­ti.  Tra­dič­ná har­dvé­ro­vá a ap­li­kač­ná infra­štruk­tú­ra vý­raz­ne zni­žu­je schop­nosť rea­go­vať na or­ga­ni­zač­né a tr­ho­vé po­žia­dav­ky. Sa­les­for­ce umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom bez­peč­ný a štan­dar­di­zo­va­ný pre­chod na cloud com­pu­ting. Obchodým tímom umožňuje lepšie organizovať sales force aktivity.

Vypočítajte si vaše ROI tu:

Výhody a fakty systému Salesforce

Najväčšou pridanou hodnotou je fungovanie v cloude.  Do systému má prístup ktorýkoľvek zamestnanec, či už sa nachádza na opačnom konci zemegule alebo len vo vedľajšej miestnosti. Môže sa tak jednoducho dopracovať k vyriešeniu problému zákazníka na akomkoľvek zariadení, kdekoľvek a kedykoľvek.

Zakladatelia Salesforce sú považovaní za priekopníkov cloudu. Začali s ním experimentovať už v roku 1990, keď bol cloudový systém ešte neznámy pojem. Dnes, o 25 rokov neskôr, je už cloud jediné riešenie vďaka ktorému môžete svoje služby zákazníkom ponúkať kdekoľvek.

Salesforce umožňuje:

 • Obchodným manažérom mať prehľad v aktivitách celého tímu v reálnom čase pre ľahšie predvídanie stratégie a predaja;
 • Obchodným reprezentantom spravovať informácie o zákazníkoch, vďaka čomu môžu tráviť viac času predajom ako spracovávaním dát;
 • Marketérom využiť silu sociálnych sietí a spojiť sa so zákazníkmi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolia;
 • Zákazníckej podpore prepojiť všetky konverzácie, ktoré prebiehajú na sociálnych sieťach a spojiť ich s interným systémom. Vďaka tomu zákazníci získajú odpoveď a vy ušetríte.

Pri využívaní Salesforce aplikácii nemusíte byť kóder ani IT špecialista. Používateľské rozhranie je postavené na intuitívnosti, takže všetky aktualizácie si viete nainštalovať sami.

Systém cloudu umožňuje podstatné šetrenie prostriedkov, v súvislosti:

 • s nárokmi na počítačívý hardvér; 
 • na zamestnanie IT špecialistov. 

Ako funguje využívanie Salesforce CRM produktov?

Princíp fungovania Salesforce produktov by sa dal vysvetliť na príklade nájomných domov. Všetci obyvatelia využívajú výhody, ktoré im ponúka jedna budova. Na základe stien a dverí bytov si stále zachovávajú potrebnú dávku súkromia.

Zákazník má tak prístup k aplikáciám vyvíjaným Salesforce, ale využíva ich individuálne. Do systému sa vďaka zabezpečeniu nedostane nikto, kto nemá povolenie od administrátora. Pridávanie používateľov je jednoduché, rovnako tak aj ich odoberanie.

Trikrát ročne vydáva Salesforce bezplatné aktualizácie svojich nástrojov a produktov. Jednotlivé aplikácie fungujú na princípe metadát. Aktualizácie môžu teda prebehnúť bez zastavenia alebo prerušenia systému, čo zabezpečuje plynulý prechod na upgradovanú verziu.  Pre bližšie informácie k portfóliu produktov a riešení Salesforce CRM kliknite tu.

Naša Salesforce kompetencia

Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálnym certifikovaným Salesforce partnerom od roku 2014. Naše služby pokrývajú riadenie celého životného cyklu Salesforce CRM riešení:

 • návrh architektúry riešenia;
 • implementácia;
 • integrácia;
 • školenie užívateľov;
 • údržba;
 • rozvoj riešenia.

Zaujala vás naša služba a chcete o nej vedieť viac?  

 

kontaktujte_nas.png