Ochrana osobných údajov

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zámerom spoločnosti Anodius je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré jej boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa spoločnosť Anodius, a.s. zaviazala zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov, ktoré spoločnosť získala zberom informácií prostredníctvom svojich webových stránok.

Anodius má všeobecne záujem zbierať iba tie osobné informácie, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú jeho webovým stránkam, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a/alebo služby, prípadne informácie o pracovných príležitostiach u našej spoločnosti. Prečítajte si prosím toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom uskutočňuje naša spoločnosť zber, využitie a ochranu osobných údajov, ktoré sme obdŕžali.

 • Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

  Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte správcu webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára „Odoslať“ odkazu uvedenom na podstránke „Kontakt“.

  • Správa osobných údajov

   Prevádzkovateľ stránky – spoločnosť Anodius, a.s. zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

   Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:
   Názov spoločnosti: Anodius, a.s.
     Adresa: Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava
     IČO: 36 787 001
     DIČ: 2022389567
     IČ DPH: SK2022389567

   • Dotknutá osoba

    Dotknutou osobou je žiadateľ o zasielanie newletterov alebo o poskytnutie informácii (kontaktný formulár).

   • Zoznam osobných údajov, ktoré o vás spracovávame

    Ako návštevník nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať túto webovú stránku. Táto webová stránka zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne poskytnú návštevníci.

    Takéto údaje zahŕňajú:
    a) Základné identifikačne údaje – meno a priezvisko
    b) Kontaktné údaje – adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

    Osobné údaje uvedené vyššie získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate žiadosti o zasielanie newslettrov alebo v kontaktnom formuláre. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

    Môžeme tiež ukladať a uchovávať akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, okrem iného vrátane príspevkov na akýchkoľvek blogoch, fórach a v iných aplikáciách a službách sociálnych médií, ktoré môžeme poskytovať.

   • Informácie denníka, súbory cookie a web beacons span

    Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie internetového denníka vrátane vašej adresy IP, typu a jazyka prehliadača, časov prístupu a adries odkazujúcich webových stránok. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto webovej stránky a na uľahčenie navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať na zhromažďovanie súhrnných údajov súbory cookie alebo tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré tejto webovej stránke umožňujú počítanie návštevníkov konkrétnej stránky alebo prístup k určitým súborom cookie).

    Súbory cookie obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera tejto webovej stránky. Váš webový prehliadač potom posiela tieto súbory cookie späť na túto webovú stránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si napríklad vaše používateľské preferencie. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako fungujú, nájdete na webovej stránke http://www.aboutcookies.org.

    Pri každom vašom použití tejto webovej stránky sa môžu zhromažďovať informácie použitím súborov cookie a iných technológií. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie, ako sa uvádza v tomto Vyhlásení.

   • Účely spracovanie osobných údajov

    Osobné údaje spracovávame výlučne pre nasledovné účely:
    a) plnenie obchodného účelu – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy (údaje vami poskytnuté sú nevyhnutné na  plnenie zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno uzatvoriť zmluvný vzťah).

    b) marketingové účely – ponuka produktov a služieb spoločnosti (ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.

   • Právny základ

    Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm.
    a) súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm.
    b) plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR.

   • Doba uchovania osobných údajov

    Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude uchovávaný v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

   • Sprístupňovanie informácii tretím stranám

    Sprostredkovatelia – naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese gdpr(at)anodius.com):
    a) web hosting
    b) administrátorské IT služby
    c) e-mail marketing
    d) spoločnosti v skupine.

    Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

    Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

   • Ochrana osobných údajov prevádzkovateľa

    Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach registračný formulár na internetovej stránke). Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol (Secure Socket Layer), aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Spoznáte to podľa toho, že v stavovom riadku vášho prehliadača bude symbol zámku zatvorený a riadok internetovej adresy bude začínať s „https“.

    Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softwéru.

   • BLOGY, FÓRA, STRÁNKY WIKI A INÉ SOCIÁLNE MÉDIÁ

    Táto webová stránka môže obsahovať rôzne blogy, fóra a iné aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne ďalej len „aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné informácie alebo iné informácie, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať ostatní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu. Preto nie sme zodpovední za žiadne použitie, nesprávne použitie alebo zneužitie akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany iného používateľa.

   • POSKYTNUTÍM ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE SO SPRÍSTUPNENÍM ÚDAJOV UVEDENÝCH VYŠŠIE

    Dotknutá osoba dáva súhlasom svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

   • VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
    a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

    b) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené, pričom opravu údajov vykonáte sami alebo požiadate o to prevádzkovateľa

    c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),

    d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie

    e) Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), máte právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovateľovi, tento prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi máte za predpokladu, že je tento prenos technicky možný

    f) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb. Máte právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu; v prípade, ak uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať

    g) Právo odvolať súhlas: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie musí obsahovať informácie kto odvolanie podáva (vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať) a informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

    Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

   • PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

    Návštevníci, ktorí majú záujem o prístup k svojim údajom, o aktualizáciu svojich údajov alebo o zrušenie zasielania informácií, by sa mali obrátiť na služby správcu webovej stránky. V prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu gdpr@anodius.com alebo poštou na adresu Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

   • ZMENY NÁŠHO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

   • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

    Služby poskytované prevádzkovateľom nie sú nie sú primárne určené osobám mladším ako 16 rokov; ak však osoba mladšia ako 16 rokov má záujem využívať tieto služby, jej súhlas musí byť písomne vyjadrený alebo schválený zákonným zástupcom tejto osoby.

   • OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

    Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, obráťte sa na správcu webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na podstránke „Kontakt“ prípadne e-mailom na adresu gdpr(at)anodius.com.

    Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 6.7.2018.

   Prečo my?

   crm job

   TÍM

   crm software

   KNOW-HOW

   crm system

   KVALITA

   crm

   SKÚSENOSTI

   E.ON Digmia innogy
   CEZ Zehnder Group Sandoz
   Slovenska sporitelna Aon HENEKEN
   Zebra Technologies Philip Morris SPP
   Globsec Konica Minolta Generalli
   CBRE KPMG Slovanet

   ZISTI VIAC   Blog

   04.05.22

   Ako obísť obmedzenia formulárov SAP FSM pomocou Google Forms

   Inteligentné formuláre SAP FSM stále nie sú také chytré, ako by sme si priali. V prípadoch, keď je […]