Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Zámerom spoločnosti Anodius je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré jej boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa spoločnosť Anodius, a.s. zaviazala zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov, ktoré spoločnosť získala zberom informácií prostredníctvom svojich webových stránok.

Anodius má všeobecne záujem zbierať iba tie osobné informácie, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú jeho webovým stránkam, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a/alebo služby, prípadne informácie o pracovných príležitostiach u našej spoločnosti. Prečítajte si prosím toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom uskutočňuje naša spoločnosť zber, využitie a ochranu osobných údajov, ktoré sme obdŕžali.

 • Správa osobných údajov

  Prevádzkovateľ lokality – Anodius CZ, sro. zodpovedný za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/ 46 / EC (ďalej len GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov: Anodius CZ, s.r.o. (ďalej len Anodius), Na poříčí 1047/26, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 03153541, IČ DPH: CZ03153541, Tel.: +420 (2) 262 17678, E-mail: gdpr (zavináč) anodius.com.

 • Dotknutá osoba

  Dotknutou osobou je žiadateľ o zasielanie newletterov alebo o poskytnutie informácii (kontaktný formulár).

 • Zoznam osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame

  Ako návštevník nemusíte poskytovať žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať webovú stránku. Táto webová stránka zhromažďuje iba osobné údaje, ktoré sú konkrétne a dobrovoľne poskytnuté návštevníkmi. Tieto informácie tvoria a) základné identifikačné údaje – meno a priezvisko; b) Kontaktné údaje – adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa Vyššie uvedené osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje zahŕňajú žiadosti o odber noviniek alebo kontaktné formuláre. Osobné údaje môžu pochádzať aj z verejne dostupných zdrojov, registrov a záznamov, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje môžu pochádzať aj od tretích strán, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať. Môžeme tiež ukladať a udržiavať akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, vrátane, ale nie výlučne, príspevkov na blogoch, fórach a iných aplikáciách a službách sociálnych médií, ktoré môžeme poskytovať.

 • Informácie denníka, súbory cookie a web beacon span

  Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie internetového denníka vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, časov prístupu a odkazujúcich webových adries. Aby sme zaistili, že táto webová lokalita bude dobre spravovaná a uľahčíme vylepšenú navigáciu, môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb tiež používať súbory cookie alebo webové majáky (elektronické obrázky, ktoré umožňujú tejto webovej lokalite počítať návštevníkov, ktorí vstúpili na konkrétnu stránku a získať prístup k určitým súborom cookie) na zhromažďovanie súhrnné údaje. Súbory cookie obsahujú malé množstvo informácií a do vášho počítača alebo iného zariadenia ich stiahne server pre túto webovú stránku. Váš webový prehliadač potom pri každej ďalšej návšteve odošle tieto cookies späť na túto webovú stránku, aby vás mohol rozpoznať a zapamätať si veci, ako sú vaše používateľské preferencie. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie a ich fungovaní nájdete na stránke http://www.aboutcookies.org. Kedykoľvek použijete túto webovú stránku, informácie môžu byť zhromažďované pomocou súborov cookie a iných technológií. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie, ako je opísané v tomto vyhlásení.

 • Účely spracovania osobných údajov

  Osobné údaje spracúvame výlučne na tieto účely: a) plnenie obchodného účelu – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenia zmluvy (Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu a nie je možné ich uzavrieť zmluvou vzťah); b) marketingové účely – ponuka produktov a služieb spoločnosti (ponuku Vám môžeme ponúknuť elektronickými prostriedkami, najmä e-mailovými správami, písomne alebo formou telefonátu.

 • Právny základ

  Zákonnosť spracúvania týchto údajov je podľa čl. 6, ods. 1, s.: a) súhlas dotknutej osoby a čl. 6, ods. 1, str.; b) plnenie zmluvy (podľa GDPR).

 • Doba uchovania osobných údajov

  Súhlas udeľujete spoločnosti na dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov po ukončení takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Ak nie ste a ani sa nestanete klientom Vašej spoločnosti, Váš súhlas bude uchovaný po dobu 5 rokov od udelenia alebo do jeho odvolania.

 • Sprístupňovanie informácii tretím stranám

  Spracovatelia – Naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, tiež dodržiavajú zásady ochrany osobných údajov a uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov (zoznam spracovateľov je k dispozícii na vyžiadanie na gdpr (zavináč) anodius.com): a) web hosting; b) správcovské IT služby; c) e-mailový marketing; d) spoločnosti v skupine. Verejným inštitúciám, ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní, budú osobné údaje poskytované len v zákonom povolenom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny môže prebiehať len so súhlasom prevádzkovateľa a za osobitných podmienok stanovených v Nariadení GDPR.

 • Ochrana osobných údajov prevádzkovateľa

  Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje chránili v čo najširšom rozsahu pred nežiaducim prístupom. Okrem bezpečnosti operačného prostredia využívame v niektorých oblastiach napríklad metódu šifrovania a registračný formulár na webe. Vami zadané informácie sa následne prenášajú v zašifrovanej podobe prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby sa zabránilo zneužitiu údajov treťou stranou. Spoznáte to tak, že v stavovom riadku vášho prehliadača bude symbol zámku zatvorený a riadok URL bude začínať „HTTPS“. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná podľa stavu techniky a softvéru.

 • Blogy, fóra, stránky wiki a iné sociálne média

  Táto webová lokalita môže hostiť rôzne blogy, fóra a iné aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne „aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné informácie alebo iné informácie, ktoré prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať iní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu. Preto nie sme zodpovední za použitie, zneužitie alebo spreneveru akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispievate do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, iným používateľom.

 • Poskytnutím údajov prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte s

  Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním jej osobných údajov na vyššie uvedené účely počas vyššie uvedeného obdobia a v rozsahu uvedenom vyššie. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 • Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

  Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledovné práva: a) Právo na prístup k údajom: Máte právo potvrdiť, či sa osobné údaje spracúvajú alebo nie, a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriám osobných údajov dotknutých príjemcov alebo kategórií príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o svojich právach, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či automatizované rozhodovanie a profilovanie, informácie a záruky za prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov; b) Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili alebo doplnili, pričom opravu môžete vykonať svojpomocne alebo o to požiadať prevádzkovateľa; c) Právo na vymazanie: Máte právo požadovať, aby boli vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, ak sú splnené podmienky GDPR (máte právo na vymazanie, najmä ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely účely, na ktoré sa spracúvali, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne, právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb; d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch uvedených v GDPR (napríklad ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je zákonné alebo osobné údaje už nepotrebujeme na uvedené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, presadzovať alebo brániť zákonné práva) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie; e) Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje GDPR (ak sú osobné údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami na plnenie zmluvy), máte právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby boli tieto osobné údaje prenesené inému prevádzkovateľovi, tento prenos osobných údajov priamo od nás inému prevádzkovateľovi, ak je tento prenos technicky možný; f) Právo namietať: ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe na základe oprávneného záujmu podľa GDPR, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Tieto údaje nesmieme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich zákonných práv alebo tretích strán. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely priameho marketingu; v prípade, ak je vznesená námietka proti spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje už nie je možné na tieto účely spracúvať; g) Právo odvolať súhlas: Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo založené na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie musí obsahovať informácie o odvolaniach (vaše meno a priezvisko, adresa bydliska na vašu identifikáciu) a informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak si prajete dostávať len vybrané ponuky, uveďte, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné zaslať v písomnej forme, aby bol o Vašom odvolaní riadny záznam. Nezabudnite odvolanie podpísať; Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – miestne príslušnému Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému orgánu, najmä ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

 • Prístup k informáciám

  Návštevníci, ktorí by chceli požiadať o prístup k svojim informáciám, aktualizovať svoje údaje alebo zrušiť odber komunikácií, by mali kontaktovať správcu webu. V prípade, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese gdpr (zavináč) anodius.com alebo poštou na adresu Vyskočilová 1481/4, 140 00 Praha, ČR budeme uchovávať informácie, ktoré ste nám poskytli (e-mailovú adresu, prípadne meno, priezvisko a vaše telefónne číslo), aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo spracovať vašu žiadosť, a budú vymazané, ak už nie sú potrebné na účely spracovania, alebo obmedzíme spracovanie, ak máme zákonnú povinnosť ich uchovávať. Vysvetlivky a prípadné informácie o opatreniach, ktoré prijímame, Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca, v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace, pričom informovať vás o predĺžení vrátane dôvodov.

 • Zmeny vyhlásenie o Ochrane osobných údajov

  Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo doplniť podľa vlastného uváženia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

 • Ochrana osobných údajov detí

  Služby poskytované prevádzkovateľmi nie sú primárne určené pre osoby mladšie ako 16 rokov; ak má však záujem využívať tieto služby osoba mladšia ako 16 rokov, jej súhlas musí byť písomný alebo schválený zákonným zástupcom tejto osoby.

 • Otázky návštevníkov

  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho súkromia pri používaní tejto webovej stránky, nasmerujte ich na správcu webu pomocou kontaktného formulára na podstránke „Kontakt“ alebo prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr (zavináč) anodius.com. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 9. mája 2022.

Otázky?

Rádi zodpovieme vaše konkrétne otázky.

Kontaktujte nás