Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním vašich údajů, jak je to popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Záměrem společnosti Anodius je ochrana soukromí, důvěrných informací a osobních údajů, které jí byly svěřeny. V rámci tohoto základního závazku se společnost Anodius, a.s. zavázala zajistit odpovídající ochranu a využívání osobních údajů, které společnost získala sběrem informací prostřednictvím svých webových stránek.

Anodius má obecně zájem sbírat pouze ty osobní informace, které návštěvníci dobrovolně poskytnou jeho webovým stránkám, a to tak, abychom mohli těmto osobám nabídnout informace a/nebo služby, případně informace o pracovních příležitostech u naší společnosti. Přečtěte si prosím toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, chcete-li se dozvědět více o tom, jakým způsobem uskutečňuje naše společnost sběr, využití a ochranu osobních údajů, které jsme obdrželi.

 • Správa osobních údajů

  Provozovatel lokality – Anodius CZ, sro. odpovědný za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/EC (dále jen GDPR) 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů. Naše pravidla ochrany údajů jsou v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Provozovatelem osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů: Anodius CZ, s.r.o. (dále jen Anodius), Na poříčí 1047/26, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 03153541, DIČ: CZ03153541, Tel.: +420 (2) 262 17678, E-mail: gdpr (zavináč) anodius.com.

 • Dotknutá osoba

  Dotčenou osobou je žadatel o zasílání newletterů nebo o poskytnutí informací (kontaktní formulář).

 • Seznam osobních údajů, které o Vás zpracováváme

  Jako návštěvník nemusíte poskytovat žádné osobní údaje, abyste mohli používat webovou stránku. Tato webová stránka shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou konkrétně a dobrovolně poskytnuty návštěvníky. Tyto informace tvoří a) základní identifikační údaje – jméno a příjmení; b) Kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa Výše uvedené osobní údaje získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje zahrnují žádosti o odběr novinek nebo kontaktní formuláře. Osobní údaje mohou pocházet iz veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a záznamů, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje mohou pocházet i od třetích stran, které jsou oprávněny s nimi nakládat. Můžeme také ukládat a udržovat jakýkoli obsah, který poskytnete, včetně, ale ne výlučně, příspěvků na blozích, fórech a jiných aplikacích a službách sociálních médií, které můžeme poskytovat.

 • Informace deníku, soubory cookie a web beacon span

  Tato stránka shromažďuje standardní informace internetového deníku včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, časů přístupu a odkazujících webových adres. Abychom zajistili, že tato webová stránka bude dobře spravována a usnadníme vylepšenou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb také používat soubory cookie nebo webové majáky (elektronické obrázky, které umožňují této webové lokalitě počítat návštěvníky, kteří vstoupili na konkrétní stránku a získat přístup k určitým souborem cookie) ke shromažďování souhrnné údaje. Soubory cookie obsahují malé množství informací a do vašeho počítače nebo jiného zařízení je stáhne server pro tuto webovou stránku. Váš webový prohlížeč poté při každé další návštěvě odešle tyto cookies zpět na tuto webovou stránku, aby vás mohl rozpoznat a zapamatovat si věci, jako jsou vaše uživatelské preference. Podrobnější informace o souborech cookie a jejich fungování naleznete na stránce http://www.aboutcookies.org. Kdykoli použijete tuto webovou stránku, informace mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie a jiných technologií. Používáním této webové stránky souhlasíte s naším používáním souborů cookie, jak je popsáno v tomto prohlášení.

 • Účely zpracování osobních údajů

  Osobné údaje spracúvame výlučne na tieto účely: a) plnenie obchodného účelu – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenia zmluvy (Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu a nie je možné ich uzavrieť zmluvou vzťah); b) marketingové účely – ponuka produktov a služieb spoločnosti (ponuku Vám môžeme ponúknuť elektronickými prostriedkami, najmä e-mailovými správami, písomne alebo formou telefonátu.

 • Právní základ

  Zákonnost zpracování těchto údajů je podle čl. 6 odst. 6 písm. 1, s.: a) souhlas subjektu údajů a Čl. 6 odst. 6 písm. 1, str.; b) plnění smlouvy (podle GDPR).

 • Doba uchování osobních údajů

  Souhlas udělujete společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let po ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu odvolání souhlasu. Pokud nejste a ani se nestanete klientem Vaší společnosti, Váš souhlas bude uchován po dobu 5 let od udělení nebo do jeho odvolání.

 • Zpřístupňování informací třetím stranám

  Zpracovatelé – Naši obchodní partneři, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, také dodržují zásady ochrany osobních údajů a uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (seznam zpracovatelů je k dispozici na vyžádání na gdpr (zavináč) anodius.com): a) web hosting ; b) správcovské IT služby; c) e-mailový marketing; d) společnosti ve skupině. Veřejným institucím, jako jsou správní orgány, soudy nebo orgány činné v trestním řízení, budou osobní údaje poskytovány pouze v zákonem povoleném rozsahu. Zpracování osobních údajů se provádí v rámci členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Zpracování osobních údajů na území třetí země může probíhat pouze se souhlasem provozovatele a za zvláštních podmínek stanovených v Nařízení GDPR.

 • Ochrana osobních údajů provozovatele

  Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili v co nejširším rozsahu před nežádoucím přístupem. Kromě bezpečnosti operačního prostředí využíváme v některých oblastech například metodu šifrování a registrační formulář na webu. Vámi zadané informace se následně přenášejí v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer), aby se zabránilo zneužití údajů třetí stranou. Poznáte to tak, že ve stavovém řádku vašeho prohlížeče bude symbol zámku zavřený a řádek URL bude začínat „HTTPS“. Ochrana údajů bude vždy aktualizována podle stavu techniky a softwaru.

 • Blogy, fóra, stránky wiki a jiná sociální média

  Tato webová stránka může hostit různé blogy, fóra a jiné aplikace nebo služby sociálních médií, které vám umožňují sdílet obsah s jinými uživateli (společně „aplikace sociálních médií“). Jakékoli osobní informace nebo jiné informace, které přispějete do jakékoli aplikace sociálních médií, mohou číst, shromažďovat a používat jiní uživatelé této aplikace sociálních médií, nad kterými máme malou nebo žádnou kontrolu. Proto nejsme zodpovědní za použití, zneužití nebo zpronevěru jakýchkoli osobních údajů nebo jiných informací, kterými přispíváte do jakékoli aplikace sociálních médií, jiným uživatelům.

 • Poskytnutím údajů prostřednictvím této webové stránky souhlasíte s

  Dotčená osoba dává provozovateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním jejích osobních údajů pro výše uvedené účely během výše uvedeného období a v rozsahu uvedeném výše. Dotčená osoba má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje.

 • Vaše práva při zpracování osobních údajů

  Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost důležité a jejich ochrana je samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva: a) Právo na přístup k údajům: Máte právo potvrdit, zda se osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriím osobních údajů dotčených příjemců nebo kategorií příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o svých právech, právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda automatizované rozhodování a profilování, informace a záruky za přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů; b) Právo na opravu: Máte právo na to, abychom vaše nesprávné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili, přičemž opravu můžete provést svépomocí nebo o to požádat provozovatele; c) Právo na vymazání: Máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, jsou-li splněny podmínky GDPR (máte právo na vymazání, zejména pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány nezákonně, právo na vymazání se neuplatňuje zejména tehdy, je-li zpracování osobních údajů nezbytné k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků provozovatele nebo třetích osob; správnost osobních údajů nebo zpracování není zákonné nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro uvedené účely, ale potřebujete je vy k prokázání, prosazovat nebo bránit zákonná práva) máte právo požadovat, abychom omezili jejich zpracování; e) Právo na přenosnost údajů: v případech, na které se vztahuje GDPR (pokud jsou osobní údaje zpracovávány automatizovanými prostředky na plnění smlouvy), máte právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požadovat, aby byly tyto osobní údaje přenesené jinému provozovateli, tento přenos osobních údajů přímo od nás jinému provozovateli, pokud je tento přenos technicky možný; f) Právo namítat: pokud se zpracování osobních údajů provádí na právním základě na základě oprávněného zájmu podle GDPR, máte právo namítat proti takovému zpracování. Tyto údaje nesmíme dále zpracovávat, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo hájení našich zákonných práv nebo třetích stran. Máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se zpracovávají pro účely přímého marketingu; v případě, že je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů podle této věty, osobní údaje již nelze pro tyto účely zpracovávat; g) Právo odvolat souhlas: Pokud se zpracování osobních údajů provádí na právním základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které bylo založeno na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání musí obsahovat informace o odvoláních (vaše jméno a příjmení, adresa bydliště pro vaši identifikaci) a informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud si přejete dostávat jen vybrané nabídky, uveďte, o jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze zaslat v písemné formě, aby byl o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte odvolání podepsat; Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu – místně příslušnému Úřadu na ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému orgánu, zejména pokud se předpokládá, že došlo k porušení zpracování osobních údajů.

 • Přístup k informacím

  Návštěvníci, kteří by chtěli požádat o přístup ke svým informacím, aktualizovat své údaje nebo zrušit odběr komunikací, by měli kontaktovat správce webu. V případě, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr (zavináč) anodius.com nebo poštou na adresu Vyskočilová 1481/4, 140 00 Praha, ČR budeme uchovávat informace, které jste nám poskytli (e-mailovou adresu, případně jméno, příjmení a vaše telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo zpracovat vaši žádost, a budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování, nebo omezíme zpracování, pokud máme zákonnou povinnost je uchovávat. Vysvětlivky a případné informace o opatřeních, která přijímáme, Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce, v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počtu žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce, přičemž informovat vás o prodloužení včetně důvodů.

 • Změny prohlášení o Ochraně osobních údajů

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravit nebo doplnit dle vlastního uvážení. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

 • Ochrana osobních údajů dětí

  Služby poskytované provozovateli nejsou primárně určeny pro osoby mladší 16 let; má-li však zájem využívat těchto služeb osoba mladší 16 let, její souhlas musí být písemný nebo schválen zákonným zástupcem této osoby.

 • Otázky návštěvníků

  Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho soukromí při používání této webové stránky, nasměrujte je na správce webu pomocí kontaktního formuláře na podstránce „Kontakt“ nebo prostřednictvím e-mailu na adresu gdpr (zavináč) anodius.com. Tento dokument byl naposledy aktualizován 9. května 2022.