Salesforce,svetový leader v oblasti firemných cloudových CRM riešení

Salesforce CRM poskytuje firemné cloudové riešenia na SaaS aplikáciách pre obchod, marketing a služby pre zákazníkov. Ak­tuál­ne využíva Salesforce viac ako 100.000 zákazníkov, vrá­ta­ne me­dzi­ná­rod­ných gi­gantov.

Nízke náklady

Nízke riziká

Rýchle výsledky

Ma­ga­zí­n For­bes ocenil šiesty rok po sebe Salesforce titulom
„Naj­ino­va­tív­nej­šia fir­ma na sve­te“.

Vďaka cloudu je možné využívať služby a aplikácie kdekoľvek a kedykoľvek. Výhodou oproti ostatným CRM systémom je okrem cloudu najmä prispôsobiteľnosť používateľského rozhrania. To znamená, že vy si vyberiete, čo budete využívať a ako to bude vyzerať. Vďaka Salesforce môžete získavať navyše informácie o vašich zákazníkoch v reálnom čase.

Zákazníci oceňujú najmä otvorenosť API rozhrania a adaptabilnosť pre ich konkrétne potreby. Robí to riadenie vzťahov so zákazníkmi jednoduchšie a prehľadnejšie.

Akú pridanú hodnotu Salesforce ponúka?

1

Zvý­še­ná orien­tá­cia na biz­nis

Vý­voj pro­jek­tu u zá­kaz­ní­ka v kom­bi­ná­cii s in­teg­ro­va­ným vý­vo­jo­vým pros­tre­dím. Toto umož­ňu­je fir­mám efek­tív­nej­šie na­sa­de­nie pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií

2

Niž­šie nák­la­dy na IT a kom­plexnosť

Po­žia­dav­ky na vy­lep­še­nia do­čas­ných ap­li­ká­cií a ich up­gra­dy zvy­šu­jú nák­la­dy na IT a zni­žu­jú ich pou­ži­teľ­nosť

3

Vy­ššia úro­veň ak­cies­chop­nos­ti

Tra­dič­ná har­dvé­ro­vá a ap­li­kač­ná infra­štruk­tú­ra vý­raz­ne zni­žu­je schop­nosť rea­go­vať na or­ga­ni­zač­né a tr­ho­vé po­žia­dav­ky. Sa­les­for­ce umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom bez­peč­ný a štan­dar­di­zo­va­ný pre­chod na cloud com­pu­ting. Obchodým tímom umožňuje lepšie organizovať sales force aktivity

Vypočítajte si vaše ROI

Najväčšou pridanou hodnotou je fungovanie v cloude. Do systému má prístup ktorýkoľvek zamestnanec, či už sa nachádza na opačnom konci zemegule alebo len vo vedľajšej miestnosti. Môže sa tak jednoducho dopracovať k vyriešeniu problému zákazníka na akomkoľvek zariadení, kdekoľvek a kedykoľvek.

Zakladatelia Salesforce sú považovaní za priekopníkov cloudu. Začali s ním experimentovať už v roku 1990, keď bol cloudový systém ešte neznámy pojem. Dnes, o 25 rokov neskôr, je už cloud jediné riešenie vďaka ktorému môžete svoje služby zákazníkom ponúkať kdekoľvek.

Salesforce umožňuje:

Business managers

mať prehľad v aktivitách celého tímu v reálnom čase pre ľahšie predvídanie stratégie a predaja

Obchodným reprezentantom

spravovať informácie o zákazníkoch, vďaka čomu môžu tráviť viac času predajom ako spracovávaním dát

Marketérom

využiť silu sociálnych sietí a spojiť sa so zákazníkmi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolia

Zákazníckej podpore

prepojiť všetky konverzácie, ktoré prebiehajú na sociálnych sieťach a spojiť ich s interným systémom. Vďaka tomu zákazníci získajú odpoveď a vy ušetríte

Systém cloudu umožňuje podstatné šetrenie prostriedkov, v súvislosti:

s nárokmi na počítačívý hardvér;
na zamestnanie IT špecialistov.
Pri používaní Salesforce aplikácii nie je potrebné byť programátor alebo IT špecialista.

Užívateľské rozhranie je intuitívne, aktualizácie si dokážete inštalovať sami.

Ako funguje využívanie Salesforce CRM produktov?

Princíp fungovania Salesforce produktov by sa dal vysvetliť na príklade nájomných domov.
Všetci obyvatelia využívajú výhody, ktoré im ponúka jedna budova. Na základe stien a dverí bytov si stále zachovávajú potrebnú dávku súkromia.
Do systému sa vďaka zabezpečeniu nedostane nikto, kto nemá povolenie od administrátora.
Zákazník má tak prístup k aplikáciám vyvíjaným Salesforce, ale využíva ich individuálne. Do systému sa vďaka zabezpečeniu nedostane nikto, kto nemá povolenie od administrátora. Pridávanie používateľov je jednoduché, rovnako tak aj ich odoberanie.
Trikrát ročne vydáva Salesforce bezplatné aktualizácie svojich nástrojov a produktov.
Jednotlivé aplikácie fungujú na princípe metadát. Aktualizácie môžu teda prebehnúť bez zastavenia alebo prerušenia systému, čo zabezpečuje plynulý prechod na upgradovanú verziu. Pre bližšie informácie k portfóliu produktov a riešení Salesforce CRM kliknite tu.

Naša Salesforce kompetencia

Salesforce Sales Cloud
Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Service Cloud
Vlastný vývoj
aplikácií
založený na
Force.com

Poradia vám odborníci

návrh architektúry riešenia
implementácia
integrácia
školenie užívateľov
údržba
rozvoj riešenia

Zlepšite výkonnosť vďaka personalizovanému Salesforce riešeniu


Salesforce riešenia ponúkajú nové spôsoby zvýšenia výkonu podnikania. Vďaka personalizovanému CRM na báze cloud Salesforce platformy môže byť Vaša spoločnosť efektívnejšia a produktívnejšia a to bez ohľadu na to v ktorej oblasti podnikania pôsobíte. Výsledkom je efektívnejšie riadenie zákazníkov a zjednodušenie súvisiacich biznis procesov.


Užite si výhody Salesforce CRM


Anodius poskytuje Salesforce CRM konzultačné služby aby Váš biznis prosperoval. Máme tím certifikovaných expertov, ktorý Vám ochotne poradí s výberom najvhodnejšieho Salesforce CRM riešenia pre Vás.


Medzi hlavné funkcionality Salesforce patrí automatizácia marketingu, kontaktného centra, predaja, geo-lokačná technológia a location-based services (LBS). Systém zbiera dáta z množstva zdrojov a poskytuje jednotný pohľad pre rýchlejšiu odozvu.


Pozrite si niektoré z okamžitých benefitov vďaka integrácii Salesforce CRM s aktuálnymi biznis procesmi:


  • zlepšenie komunikácie medzi členmi tímu a zákazníkmi,
  • získanie detailného pohľadu na profil klienta, nadchádzajúce termíny, projekty,
  • ponúka pohľad v reálnom čase na napredovanie predaja a úloh,
  • poskytuje bezpečné zdieľanie súborov a záznam konverzácii v rámci aplikácie,
  • zabezpečuje lepšiu organizáciu členov tímu prostredníctvom plánovania a notifikácii.

Z dlhodobého pohľadu Salesforce CRM riešenia nastáva nárast predaja, spokojnosti a retencie zákazníkov.

Vytvorte a realizujte Vašu víziu prostredníctvom Salesforce služieb


My v Anodius usilujeme o to, aby Vaša spoločnosť prosperovala. Kombináciou technológii a overených metodík zabezpečíme úspešnosť implementácie Vášho CRM riešenia. Naši konzultanti majú praktické skúsenosti so zužitkovaním Salesforce benefitov, #1 globálna CRM platforma.


Anodius Salesforce služby Vám pomôžu sa zlepšiť vďaka:


  • pretvoreniu Vašej vízie do špecifikácie funkčných a technických požiadaviek riešenia,
  • vytvoreniu inovatívnych riešení pomocou našich expertov,
  • integrácii Salesforce s riadením objednávok, zákazníckymi službami, marketingom, ponukami a ďalšími službami s využitím našich zručností a technických nástrojov,
  • zahrnutiu všetkých kľúčových užívateľov do procesu implementácie transformačných projektov, ktoré integrujú procesy, systémy a ľudí.

Transformujte Vaše podnikanie s pomocou skúsených Salesforce expertov


Poznáme Vaše podnikanie a pomôžeme zladiť kreativitu s marketingovými zručnosťami, ktoré dokážu naštartovať Váš biznis. Naši Salesforce experti navrhnú alternatívne možnosti Vášho CRM riešenia, možnosti jeho nasadenia i ďalšieho rozvoja. Salesforce aplikácie majú intuitívne užívateľské rozhranie. Vďaka cloudu môžete riešenie využívať kedykoľvek a kdekoľvek.


Ohľadom bližších Salesforce informácii prosím kontaktujte ktorýkoľvek z našich lokálnych officov alebo len jednoducho vyplňte online kontaktný formulár.

Odborná certifikácia

salesforce certified administrator  salesforce marketing cloud email specialist   salesforce marketing cloud consultant   salesforce pardot specialist   salesforce platform app builder  

Otázky?

Kontaktujte nás a zistite viac o Salesforce.com. Začnite plne využívať výhody modernej platformy pre transformáciu Vašej organizácie ešte dnes. – Lukáš Endál, Partner

Create your own user feedback survey

anodius-stretnutie-rezervacia