Salesforce CRM

Salesforce CRM poskytuje firemné cloudové riešenia na SaaS aplikáciách pre obchod, marketing a služby pre zákazníkov. Ak­tuál­ne využíva Salesforce viac ako 100.000 zákazníkov, vrá­ta­ne me­dzi­ná­rod­ných gi­gantov.

Nízke náklady

Nízke riziká

Rýchle výsledky

Ma­ga­zí­n For­bes ocenil šiesty rok po sebe Salesforce titulom
„Naj­ino­va­tív­nej­šia fir­ma na sve­te“.

Vďaka cloudu je možné využívať služby a aplikácie kdekoľvek a kedykoľvek. Výhodou oproti ostatným CRM systémom je okrem cloudu najmä prispôsobiteľnosť používateľského rozhrania. To znamená, že vy si vyberiete, čo budete využívať a ako to bude vyzerať. Vďaka Salesforce môžete získavať navyše informácie o vašich zákazníkoch v reálnom čase.

Zákazníci oceňujú najmä otvorenosť API rozhrania a adaptabilnosť pre ich konkrétne potreby. Robí to riadenie vzťahov so zákazníkmi jednoduchšie a prehľadnejšie.Akú pridanú hodnotu Salesforce ponúka?

1

Zvý­še­ná orien­tá­cia na biz­nis

Vý­voj pro­jek­tu u zá­kaz­ní­ka v kom­bi­ná­cii s in­teg­ro­va­ným vý­vo­jo­vým pros­tre­dím. Toto umož­ňu­je fir­mám efek­tív­nej­šie na­sa­de­nie pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií

2

Niž­šie nák­la­dy na IT a kom­plexnosť

Po­žia­dav­ky na vy­lep­še­nia do­čas­ných ap­li­ká­cií a ich up­gra­dy zvy­šu­jú nák­la­dy na IT a zni­žu­jú ich pou­ži­teľ­nosť

3

Vy­ššia úro­veň ak­cies­chop­nos­ti

Tra­dič­ná har­dvé­ro­vá a ap­li­kač­ná infra­štruk­tú­ra vý­raz­ne zni­žu­je schop­nosť rea­go­vať na or­ga­ni­zač­né a tr­ho­vé po­žia­dav­ky. Sa­les­for­ce umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom bez­peč­ný a štan­dar­di­zo­va­ný pre­chod na cloud com­pu­ting. Obchodým tímom umožňuje lepšie organizovať sales force aktivity

Vypočítejte si ROIOdborná certifikácia

Otázky?

Naši Salesforce CRM experti sú pripravení vám pomôcť – Lukáš Endál, Partner
Hľadáte viac informácií
o našich službách?