24. júna 2021

Pardot Einstein (SK)

Pardot Einstein

Pardot Einstein je sada funkcií využívajúcich umelú inteligenciu. Pomôže vám analyzovať dáta z Pardot a Salesforce tak, aby ste našli vzory (patterns) a zobrazili štatistiky o svojich najvýkonnejších kampaniach. Sada (suite) obsahuje štyri hlavné funkcie: Einstein Behavior Scoring, Einstein Lead Scoring, Einstein Campaign Insights a Einstein Attribution. Pozrime sa na každú z nich bližšie.


Einstein Behavior Scoring

Einstein Behavior Scoring analyzuje správanie každého potenciálneho zákazníka a jeho históriu zapojenia a zisťuje, či jeho aktivity naznačujú, že je pripravený na nákup. Následne týmto potenciálnym zákazníkom priradí skóre od 0 do 100 podľa ich  vzorcov zapojenia sa za posledných 365 dní. Einstein pri výpočte skóre zohľadňuje premenné, ako sú signály správania a frekvencia interakcií. Vaši potenciálni zákazníci sú potom vzájomne hodnotení a Einstein Behavior Scoring zdôrazňuje pozitívne a negatívne poznatky. Príkladom pozitívnych poznatkov o potenciálnom zákazníkovi je vysoká miera otvárania e-mailov a odoslanie formulára. Nízka miera preklikov, alebo žiadna nedávna aktivita u toho istého leadu, bude považovaná za negatívny poznatok. Nedávne správanie obvykle získa vyššie skóre než staršie a skóre správania sa môže v priebehu času meniť.

Einstein Lead Scoring

Zatiaľ čo Einstein Behavior Scoring udáva, aký záujem má potenciálny zákazník alebo kontakt o vašu spoločnosť, Einstein Lead Scoring analyzuje, aký záujem by mala mať vaša spoločnosť o potenciálneho zákazníka. Einstein Lead Scoring analyzuje vzorce konverzie leadov a pomáha vašim obchodným zástupcom stanoviť priority ich úsilia.

Aby ste zistili trendy v histórii úspešných konverzií leadov, Einstein Lead Scoring skúma leady vašej spoločnosti a údaje o ich poliach, vrátane všetkých customizovaných polí. Následne leadom, u ktorých zistí, že najlepšie odpovedajú vašim vzorcom, pridelí skóre na základe pravdepodobnosti, že dôjde k ich konverzii. Lead Score ďalej uvádza, ktoré pole leadov ovplyvňuje skóre najviac. 

 

Einstein Campaign Insights

Einstein Campaign Insights analyzuje aktivity zapojenia potenciálnych zákazníkov, obsah a charakteristiky publika pomocou strojového učenia Einstein a poskytuje tak v reálnom čase prehľad o prebiehajúcich kampaniach.

Campaign Insights skúma, ako vaši potenciálni zákazníci interagujú s vašimi marketingovými prostriedkami, a odhaľuje spoločné témy aj kľúčové atribúty potenciálnych zákazníkov, ako je pracovná pozícia, lokalita a odvetvie. Každý insight je opatrený štítkom a podporným zdôvodnením (alebo vysvetlením), ktoré zobrazujú údaje o interakcii s potenciálnymi zákazníkmi v porovnaní s počiatočným stavom. Zdôvodnenia môžu byť špecifické alebo môžu byť kombináciou toho, ako rôzne cieľové skupiny zapojujú rôzne assety. Napríklad insight môžu odhaliť, ktoré osoby alebo geografické regióny sú najaktívnejšie, čo marketérom umožní v priebehu času vyladiť svoje stratégie tým, že sa zamerajú na týchto potenciálnych zákazníkov alebo zorganizujú akcie v týchto regiónoch.

 

 

Einstein Attribution

Einstein Attribution je funkcia, ktorá je kombináciou funkcií Campaign Influence s analýzou Einsteinu, vylepšenou umelou inteligenciou a rieši tak medzery v distribúcii kampaní a umožňuje presnejšie vyhodnotenie. Pomocou funkcie Einstein Attribution môžete študovať minulé kampane a identifikovať nové zákonitosti (patterns). Einstein priraďuje kredity za konverzie cez dostupné marketingové touchpointy kontaktu, čo vám umožní zistiť, ktoré kampane sú najúspešnejšie pri generovaní pipelinov. Medzi touchpointy patrí sledovanie aktivity zapojenia (kliknutia na e-mail, odoslanie formulára, účasť na udalosti atd.) u Pardot prospecta alebo člena kampane Sales Cloud.  Odtiaľ Einstein Attribution generuje nové reporty skrz všetky kanály a kampane. Na základe strojového učenia následne ukazuje, ako rôzne kombinácie kampaní realizovaných cez rôzne kanály môžu viesť k rôznym predajným výsledkom.

Významné hodnoty sa zobrazujú na rovnakých miestach, kde by ste ich očakávali aj v nástroji Campaign Influence: v súvisiacich zoznamoch kampaní a príležitostí, na dashboardoch a v reportoch, vrátane aplikácie B2B Marketing Analytics a Multi-Touch Attribution dashboarde.

Einstein Send Time Optimization

Funkcia Einstein Send Time Optimization (STO) definuje najlepší čas na odoslanie správy. Einstein využíva strojové učenie k určeniu najvhodnejšieho času na odoslanie správ, aby bola väčšia pravdepodobnosť ich otvorenia.

Marketéri môžu využiť funkciu Einstein Send Time Optimization k zvýšeniu zapojenia e-mailových a push oznámení. Einstein pomocou automatickej analýzy vypočíta najlepší čas na odoslanie správy každému kontaktu. Návrh sa uloží ako naplánovaný čas odoslania a potenciálny zákazník je pridaný do fronty na odoslanie. Každý týždeň Einstein vyhodnotí údaje o zapojení prospektov (odoslanie, otvorenie, kliknutie, odhlásenie, sťažnosti na spam) a znovu vytvorí nový model s dátami z údajov o zapojení každého kontaktu na odoslanie s klasifikáciou Commercial send. Ak Einstein nie je schopný zostaviť model pre kontakt z dôvodu nedostatku dát (prospect je nový alebo sa v poslednej dobe nezapojil), dostáva kontakt správy na základe všeobecného modelu. Na zostavenie všeobecného modelu sa použijú dáta získané v rámci vášho podniku. Na dashboarde Einstein Send Time Optimization sa zobrazujú analytické údaje, ktoré predpovedajú zapojenie do správ v budúcnosti.

Einstein Key Accounts Identification (Beta)

Umelá inteligencia Einsteinu vám pomôže nájsť kandidátov pre account-based marketingové kampane. Na základe vašich predchádzajúcich údajov o vytváraní príležitostí, vygeneruje skóre model a priradí jednotlivým accountom  tier ranking. Charakteristiky accountov a metriky zapojenia sú tiež poskytované ako insighty, ktoré vám pomôžu zamerať sa na vaše plány. Pri zostavovaní modelu Einstein vyhľadáva trendy v accountoch a súvisiacich objektoch, aby určil charakteristiky, ktoré majú najväčší vplyv na dobrý výsledok.

Výsledkom analýzy je Einstein Key Account Identification karta, ktorá sa objaví na zázname accountu a obsahuje niekoľko kľúčových informácií. Ak model zistí podobnosti medzi accountami a ich očakávanými výsledkami, priradí im tier ranking. Okrem toho systém Einstein vás informuje o tom, aká veľká je pravdepodobnosť, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch  vznikne príležitosť. Akonáhle bude k dispozícii viac údajov, objavia sa na karte Einstein kľúčové faktory, ako je vplyv odvetvia alebo aktivita zapojení. Na základe pravdepodobnosti konverzie sa vypočíta account tier ranking. A pretože model sa stále učí z nových dát, hodnoty pravdepodobnosti konverzie a tier ranking hodnoty sa budú v priebehu času pravdepodobne meniť. Vo väčšine prípadov sa na karte objavuje aspoň jeden Contribution Factor.

 

 

 

 

Aida Khadzhibiekova , Salesforce Consultant