24. června 2021

Pardot Einstein (CS)

Pardot Einstein

Pardot Einstein je sada funkcí využívajících umělou inteligenci, které vám pomohou analyzovat data z Pardot a Salesforce, abyste našli vzory (patterns) a zobrazili statistiky o svých nejvýkonnějších kampaních. Sada (suite) obsahuje čtyři hlavní funkce: Einstein Behavior Scoring, Einstein Lead Scoring, Einstein Campaign Insights a Einstein Attribution. Podívejme se na každou z nich blíže.


Einstein Behavior Scoring

Einstein Behavior Scoring analyzuje chování každého potenciálního zákazníka a jeho historii zapojení a zjišťuje, zda jeho aktivity naznačují, že je připraven ke koupi. Poté těmto potenciálním zákazníkům přiřadí skóre od 0 do 100 na základě jejich vzorců zapojení za posledních 365 dní. Einstein při výpočtu skóre prospektiva zohledňuje proměnné, jako jsou signály chování a frekvence interakcí. Vaši potenciální zákazníci jsou pak vzájemně hodnoceni a Einstein Behavior Scoring zdůrazňuje pozitivní a negativní poznatky. Příkladem pozitivních poznatků o potenciálním zákazníkovi je vysoká míra otevření e-mailu a odeslání formuláře. Nízká míra prokliků nebo žádná nedávná aktivita u téhož leadu bude považována za negativní poznatek. Nedávné chování obvykle získá vyšší skóre než starší a skóre chování se může v průběhu času měnit.

Einstein Lead Scoring

Zatímco Einstein Behavior Scoring udává, jaký zájem má potenciální zákazník nebo kontakt o vaši společnost, Einstein Lead Scoring udává, jaký zájem by měla mít vaše společnost o potenciálního zákazníka. Einstein Lead Scoring analyzuje vzorce konverze leadů a pomáhá vašim obchodním zástupcům stanovit priority jejich úsilí.

Abyste zjistili trendy v historii úspěšných konverzí leadů, zkoumá Einstein Lead Scoring leady vaší společnosti a údaje o jejich polích, včetně všech kustomizovaných polí. Poté leadům, u kterých je zjištěno, že nejlépe odpovídají vašim vzorcům, přidělí skóre na základě pravděpodobnosti, že dojde k jejich konverzi. Lead Score dále uvádí, která pole leadů ovlivňují skóre nejvíce. 

 

Einstein Campaign Insights

Einstein Campaign Insights analyzuje aktivity zapojení potenciálních zákazníků, obsah a charakteristiky publika pomocí strojového učení Einstein a poskytuje tak v reálném čase přehled o probíhajících kampaních.

Campaign Insights zkoumá, jak vaši potenciální zákazníci interagují s vašimi marketingovými prostředky, a odhaluje společná témata i klíčové atributy potenciálních zákazníků, jako je pracovní pozice, lokalita a odvětví. Každý insight je opatřen štítkem a podpůrnými zdůvodněními (neboli možnými vysvětleními), které ukazují údaje o interakci s potenciálními zákazníky v porovnání s výchozím stavem. Zdůvodnění mohou být specifická pro zapojení nebo mohou být kombinací toho, jak různé cílové skupiny zapojují různé assets. Například insight mohou odhalit, které persony nebo geografické regiony jsou nejaktivnější, což marketérům umožní v průběhu času vyladit své strategie tím, že se zaměří na tyto potenciální zákazníky nebo zorganizují akce v těchto regionech.

 

 

Einstein Attribution

Einstein Attribution je funkce, která je kombinaci funkcí Campaign Influence s analýzou Einsteinu poháněnou umělou inteligencí a řeší tak mezery v atribuci kampaní a umožňuje přesnější vyhodnocení. Pomocí funkce Einstein Attribution můžete studovat minulé kampaně a identifikovat nové zákonitosti (patterns). Einstein přiřazuje kredity za konverze napříč dostupnými marketingovými touchpointy kontaktu, což vám umožní zjistit, které kampaně jsou nejúspěšnější při generování pipelinů. Mezi touchpointy patří sledované aktivity zapojení (kliknutí na e-mail, odeslání formuláře, účast na události atd.) u Pardot prospecta nebo člena kampaně Sales Cloud. Odtud Einstein Attribution generuje nové reporty napříč všemi kanály a kampaněmi. Na základě strojového učení pak ukazuje, jak různé kombinace kampaní realizovaných napříč různými kanály mohou vést k různým prodejním výsledkům.

Hodnoty atribuce se zobrazují na stejných místech, kde byste je očekávali v nástroji Campaign Influence: v souvisejících seznamech kampaní a příležitostí, na dashboardech a v reportech, včetně aplikace B2B Marketing Analytics a Multi-Touch Attribution dashboardu.

 

Einstein Send Time Optimization

Funkce Einstein Send Time Optimization (STO) definuje nejlepší čas pro odeslání zprávy. Einstein využívá strojové učení k určení nejvhodnějšího času pro odeslání zpráv, aby byla větší pravděpodobnost jejich otevření.

Marketéři mohou využít funkci Einstein Send Time Optimization ke zvýšení zapojení do e-mail a push oznámení. Einstein pomocí automatické analýzy vypočítá nejlepší čas pro odeslání zprávy každému kontaktu. Návrh se uloží jako naplánovaný čas odeslání a potenciální zákazník je přidán do fronty pro odeslání. Každý týden Einstein vyhodnotí údaje o zapojení prospektů (odeslání, otevření, kliknutí, odhlášení, stížnosti na spam) a znovu vytvoří svůj model s daty z údajů o zapojení každého kontaktu pro odeslání s klasifikací Commercial send. Pokud Einstein není schopen sestavit model pro kontakt z důvodu nedostatku dat (prospect je nový nebo se s vámi v poslední době nezapojil), dostává kontakt zprávy na základě zobecněného modelu. K sestavení zobecněného modelu se použijí data odeslaná v rámci vašeho podniku. Na dashboardu Einstein Send Time Optimization se zobrazují analytické údaje, které předpovídají zapojení do zpráv v budoucnosti.

Einstein Key Accounts Identification (Beta)

Umělá inteligence Einsteinu vám pomůže najít kandidáty pro account-based marketingové kampaně. Na základě vašich předchozích údajů o vytváření příležitostí vygeneruje skórovací model a přiřadí jednotlivým accountům tier ranking. Charakteristiky accountů a metriky zapojení jsou rovněž poskytovány jako insighty, které vám pomohou zaměřit vaše plány. Při sestavování modelu Einstein vyhledává trendy v accountech a souvisejících objektech, aby určil charakteristiky, které mají největší vliv na dobrý výsledek.

Výsledkem analýzy je Einstein Key Account Identification karta, která se objeví na záznamu accountu a obsahuje několik klíčových informací. Pokud model zjistí podobnosti mezi accounty a jejich očekávanými výsledky, přiřadí jim tier ranking. Kromě toho systém Einstein vás informuje o tom, jak pravděpodobné je, že v příštích šesti měsících vznikne příležitost. Jakmile bude k dispozici více údajů, objeví se na kartě Einstein klíčové faktory, jako je vliv odvětví nebo aktivita zapojení. Na základě pravděpodobnosti konverze se vypočítá account tier ranking. Kromě toho, protože se model stále učí z nových dat, hodnoty pravděpodobnosti konverze a tier ranking hodnoty se budou v průběhu času pravděpodobně měnit. Ve většině případů se na kartě objevuje alespoň jeden Contribution Factor.

 

 

 

 

Aida Khadzhibiekova , Salesforce Consultant