Ako spracovať JSON/XML string v SAP Cloud Applications Studiu? – 2. časť


Napísali: Kristián Kačinetz, SAP Developer & Ondrej Rimovský, SAP Developer

V predchádzajúcej časti série článkov sme si ukázali akým spôsobom je v Jave možné implementovať jednoduchú SOAP službu. Cieľom tejto časti série bude rozšírenie našej jednoduchej SOAP služby o volania na REST službu a teda získanie dát z REST služby a ich následné spracovanie do SOAP služby. V tejto časti zároveň ukončíme implementáciu, ktorú je potrebné vykonať v Jave.

V tejto časti série článkov budeme využívať kód vytvorený v predchádzajúcej časti, ktorý je možné stiahnuť v predchádzajúcej časti série. Kód vytvorený v predchádzajúcej časti rozšírime o triedy a metódy implementujúce volania na REST službu a spracovanie získaných dát. Pre ilustráciu sme sa rozhodli využiť voľne dostupnú REST službu, ktorá získava dáta o vývoji ochorenia Covid-19 vo svete. Dokumentácia tejto služby je dostupná na odkaze:

Na stiahnutie soap guide

Implementácia

V package types si vytvoríme dve nové triedy, jednu na popísanie štruktúry dát, ktoré chceme poslať na výstupe a druhú na uchovanie týchto dát v liste. Naše triedy nazveme CountryData a CountryDataList. Implementáciu týchto tried znázorňujú ukážky nižšie:

package types;

import java.util.Calendar;

public class CountryData {
  private String Country;
  private int Confirmed, Dead, Recovered;
  private Calendar Updated;

  public String getCountry() {
    return Country;
  }

  public void setCountry(String country) {
    Country = country;
  }

  public int getConfirmed() {
    return Confirmed;
  }

  public void setConfirmed(int confirmed) {
    Confirmed = confirmed;
  }

  public int getDead() {
    return Dead;
  }

  public void setDead(int dead) {
    Dead = dead;
  }

  public int getRecovered() {
    return Recovered;
  }

  public void setRecovered(int recovered) {
    Recovered = recovered;
  }

  public Calendar getUpdated() {
    return Updated;
  }

  public void setUpdated(Calendar updated) {
    Updated = updated;
  }
}
package types;

import java.util.List;

public class CountryDataList {
  private List CountryDataList;

  public List getCountryDataList() {
    return CountryDataList;
  }

  public void setCountryDataList(List countryDataList) {
    CountryDataList = countryDataList;
  }
}

V priečinku Java si vytvoríme nový package a nazveme ho utils. V tomto package si vytvoríme dve nové Java triedy s názvom ApiCalls a DataParser. Trieda ApiCalls bude obsahovať implementáciu metódy na získavanie odpovedí z využívaných služieb. Obsah metódy ApiCalls je uvedený v ukážke kódu nižšie:

package utils;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class ApiCalls {
  public static String getResponse(URL url, String restMethod) throws IOException {
    String response = "";
    HttpURLConnection con = null;
    con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
    con.setRequestMethod(restMethod);
    int status = con.getResponseCode();

    if(status == 200)
    {
      BufferedReader in = new BufferedReader(
          new InputStreamReader(con.getInputStream()));
      String inputLine;
      while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
        response += inputLine;
      }
      in.close();
    }
    con.disconnect();

    return response;
  }
}

Pred ďalším krokom je v koreňovom adresári potrebné editovať súbor pom.xml a do závislostí pridať nasledujúcu závislosť:

<dependency>
  <groupId>com.google.code.gson</groupId>
  <artifactId>gson</artifactId>
  <version>2.4</version>
</dependency>

V metóde DataParser implementujeme logiku spracovania údajov, ktoré sme obdržali pri volaní REST služby. Obsah metódy DataParser je ilustrovaný nasledujúcou ukážkou kódu:

package utils;

import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonElement;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonParser;
import types.CountryData;

import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.time.ZonedDateTime;
import java.util.ArrayList;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.List;

public class DataParser {

  public static List getCountryDataList()
  {
    List CountryDataList = new ArrayList<>();
    String serviceResponse = callService("https://www.trackcorona.live/api/countries", "GET");
    if (serviceResponse != null) {
      JsonArray JsonRespArr;
      JsonObject JsonObjectResp;
      JsonElement JsonElementResp = new JsonParser().parse(serviceResponse);
      if (JsonElementResp.getAsJsonObject() != null) {
        JsonObjectResp = JsonElementResp.getAsJsonObject();
        if (JsonObjectResp.has("data")) {
          JsonRespArr = JsonObjectResp.getAsJsonArray("data");
          for (JsonElement Item : JsonRespArr
          ) {
            CountryDataList.add(getDataForCountry(Item));
          }
        }
      }
    }
    return CountryDataList;
  }

  public static CountryData getDataForCountry(JsonElement Item)
  {
    CountryData data = new CountryData();
    JsonObject DataObj = Item.getAsJsonObject();
    data.setCountry(DataObj.get("location").getAsString());
    data.setUpdated(GregorianCalendar.from(ZonedDateTime.parse(DataObj.get("updated").getAsString().replace(" ", "T"))));
    data.setConfirmed(DataObj.get("confirmed").getAsInt());
    data.setDead(DataObj.get("dead").getAsInt());
    data.setRecovered(DataObj.get("recovered").getAsInt());
    return data;
  }

  public static String callService(String Url, String restMethod)
  {
    URL url = null;
    try {
      url = new URL(Url);
    } catch (MalformedURLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    String response = null;
    try {
      response = ApiCalls.getResponse(url, restMethod);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return response;
  }
}

Upravíme triedu GuideService, do ktorej pridáme nasledujúcu metódu:

@WebMethod(operationName = "getCountryDataList")
public CountryDataList getCountryDataList() {
  CountryDataList countryDataList = new CountryDataList();
  countryDataList.setCountryDataList(DataParser.getCountryDataList());
  return countryDataList;
}

Na záver je potrebné opätovne vygenerovať war súbor za pomoci príkazu „mvn package“, podrobný postup bol popísaný v predchádzajúcej časti. Taktiež je projekt potrebný opätovne nahrať na SAP Cloud Platform pričom odporúčame aplikáciu nahrať s novým menom.

Výsledkom tejto časti blogu je SOAP služba, ktorá načíta a spracuje údaje z REST služby a poskytne výstup v SOAP formáte.

Pokračovanie nabudúce…

V nasledujúcej časti série článkov si ukážeme ako je možné využiť našu SOAP službu pri zakladaní objektov v SAP Cloud for Customer za pomoci Application Studia.