Zatvorenie projektu Prvá implementácia C4C

Zatvorenie projektu Prvá implementácia
(
Closing the First C4C Implementation Project)

Napísal: Dominik Filip, CX Konzultant

„Zatvoriť projekt“ je jedna z aktivít v Zozname úloh projektu. Môžete ju nájsť v tabe Spustenie produktívnej prevádzky vášho projektu.

Cesta: workcenter Podniková konfigurácia – view Implementačné projekty – označiť projekt Prvá implementácia– klik na Otvoriť zoznam úloh – tab Spust.produkt.prev.

Zatvoriť projekt je možné, len ak boli vykonané všetky ostatné aktivity. Projekt je po uzatvorení nemenný.

Predpokladom pre  Zatvorenie projektu v projekte Prvá implementácia je vykonanie aktvitiy Potvrdiť produktívnu prevádzku. Stav aktivity Zatvoriť projekt je „Otvorené“ aj po potvrdení produktívnej prevádzky, tab Produktívna prevádzka ukazuje 75% úplnosť predtým, ako môže byť Zavretie vykonané. Ale Produktívna prevádzka je kompletná, v tomto tabe je len spočítaný Zoznam aktivít fázy.

Tieto dve aktivity môžete pre Prvú implementáciu vykonať len v Produktívnom tenante. Nie sú prítomné v Testovacom, takže sa neobávajte, keď ich tam nenájdete. Pre iniciálny Testovací tenant je finálny status Prvej Implementácie „Otestovaný“.

Rozdiely v aktivitách tabu Produktívnej prevádzky Testovacieho a Produktívneho tenanta:

Aktivity Produktívnej prevádzky (vrátane pokynov)

Testovací tenant

Produktívny tenant

Pripraviť prechod do produktívnej prevádzky

Nastavenie interných IT tímov starostlivosti o zákazníka

Priradiť kontakt typu kontaktu

Overenie kontaktov IT

Vykonať migráciu v produktívnom systéme

Vykonať prechod do produktívnej prevádzky

Potvrdiť produktívnu prevádzku

 

Zatvoriť projekt

 

Zakázať migráciu dát na objekt