Blog

02.10.14
anodius_-_smartmetering

Integrácia smart merania do SAP je kľúčová!

Inteligentné prístroje slúžiace na meranie energetickej spotreby si postupne nachádzajú cestu aj k slovenským odberateľom. Spoločnosti pôsobiace v oblasti sieťových odvetví riešia v tejto […]

11.07.14
salesforce_anodius

Salesforce na báze SaaS zhodnocuje podnikanie

Ak­cies­chop­nosť fir­my či or­ga­ni­zá­cie je pria­mo úmer­ná jej schop­nos­ti inter­ak­cie so zá­kaz­ní­kom, ob­chod­ným par­tne­rom, či ko­le­gom, a to […]

17.10.12
Online CRM System Anodius

Riadenie vzťahov so zákazníkmi sa presúva do mobilov

Dobré vzťahy so zákazníkmi sú alfou a omegou úspešného podnikania. Manažment riadenia vzťahov s klientmi (CRM) na báze SAP sa […]

10.12.10
sap_news_anodius

Enterprise SOA

Enterprise service-oriented architecture (Enterprise SOA) je návrh riešenia založeného na službách (sevice-based) pre celý podnik, ktoré ponúka zvýšenú mieru prispôsobiteľnosti, flexibility […]