Salesforce na báze SaaS zhodnocuje podnikanie

Ak­cies­chop­nosť fir­my či or­ga­ni­zá­cie je pria­mo úmer­ná jej schop­nos­ti inter­ak­cie so zá­kaz­ní­kom, ob­chod­ným par­tne­rom, či ko­le­gom, a to vždy, keď je to pot­reb­né. Pre ús­peš­ný vý­sle­dok sú na­vy­še dô­le­ži­té aj pres­né in­for­má­cie dos­tup­né v reál­nom ča­se z aké­ho­koľ­vek mies­ta a za­ria­de­nia – lap­to­pu, tab­le­tu či mo­bi­lu.

Ná­ro­ky na flexibil­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie pre­to neus­tá­le ras­tú.
Pro­jek­ty Sa­les­for­ce.com, kto­ré pod­po­ru­jú fi­rem­nú mo­bi­li­tu a spo­lup­rá­cu, sú za­lo­že­né na clou­do­vých rie­še­niach a ap­li­ká­cií SaaS mo­de­lu, te­da mo­de­lu cen­trál­ne spra­vo­va­né­ho sof­tvé­ru ako služ­by.

Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci CRM sys­tém na svete – Sa­les­for­ce CRM – vy­uží­va v ob­las­ti ob­cho­du, mar­ke­tin­gu a iných zá­kaz­níc­ky orien­to­va­ných slu­žieb, ak­tuál­ne viac ako 100.000 fi­riem, vrá­ta­ne me­dzi­ná­rod­ných gi­gan­tov, čo ho pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner (tech­no­lo­gic­ký pries­kum) ra­dí na pr­vé mies­to v rám­ci svoj­ho seg­men­tu.

Ok­rem in­teg­rá­cie už exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií za­bez­pe­ču­je znač­ka aj vlas­tnú plat­for­mu For­ce.com pre vý­voj ap­li­ká­cií, pri­čom v sú­čas­nos­ti tvo­rí tá­to plat­for­ma naj­väč­ší eko­sys­tém pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií na sve­te.

salesforce_anodius
Salesforce No. 1 CRM


Me­dzi kľú­čo­vé vý­ho­dy na­sa­de­nia Sa­les­for­ce.com­pa­tria:
Zvý­še­ná orien­tá­cia na biz­nis. Vý­voj pro­jek­tu u zá­kaz­ní­ka v kom­bi­ná­cii s in­teg­ro­va­ným vý­vo­jo­vým pros­tre­dím umož­ňu­je fir­mám efek­tív­nej­šie na­sa­de­nie pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, a to aj pri po­žia­dav­ke do­siah­nuť väč­ší efekt s men­ší­mi zdroj­mi.

Niž­šie nák­la­dy na IT a kom­plexnosť. Po­žia­dav­ky na vy­lep­še­nia do­čas­ných ap­li­ká­cií a ich up­gra­dy zvy­šu­jú nák­la­dy na IT a zni­žu­jú ich pou­ži­teľ­nosť. Na­sa­de­niu kom­plexných pro­jek­tov Sa­les­for­ce.com pred­chá­dza pod­rob­ná ana­lý­za, pri­čom prie­bež­né od­bor­né kon­zul­tá­cie slu­žieb sú sa­moz­rej­mos­ťou.

Vy­ššia úro­veň ak­cies­chop­nos­ti. Kým tra­dič­ná har­dvé­ro­vá a ap­li­kač­ná infra­štruk­tú­ra vý­raz­ne zni­žu­je schop­nosť rea­go­vať na or­ga­ni­zač­né a tr­ho­vé po­žia­dav­ky, Sa­les­for­ce.com umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom bez­peč­ný a štan­dar­di­zo­va­ný pre­chod na cloud com­pu­ting.

Sa­les­for­ce.com bo­la už tre­tí rok po se­be vy­hod­no­te­ná ma­ga­zí­nom For­bes ako „Naj­ino­va­tív­nej­šia fir­ma na sve­te”. Jej rie­še­nia umož­ňu­jú klien­tom efek­tív­nu inter­ak­ciu so zá­kaz­ník­mi cez ko­mu­ni­ty na so­ciál­nych sie­ťach či cie­le­ný mar­ke­ting, pri­čom ich zá­ro­veň prip­ra­vu­jú na nas­tu­pu­jú­ci fe­no­mén „Inter­net of Things”.

Poradia vám odborníci

Anodius je oficiálnym certifikovaným Salesforce partnerom od roku 2014.

Naše služby pokrývajú riadenie celého životného cyklu Salesforce CRM riešení:
  • návrh architektúry riešenia;
  • implementácia;
  • integrácial;
  • školenie užívateľov;
  • rozvoj riešenia.
Ras­tis­lav Kup­ka, Partner – Bu­si­ness De­ve­lop­ment

Páčil sa Vám tento článok?

Registrujte sa na odber noviniek!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. Pre viac informácii "Ochrana osobných údajov".PREČO MY?

sap jobs

TÍM

crm software

KNOW HOW

crm solutions

KVALITA

crm

SKÚSENOSTI

E.ON SPP
Dell Salesforce Deloitte IBM
KPMG CGI Aon Energetika Ljubljana
RWE SAP Energetika Ljubljana Atos
Wien IT Itelligence Generalli Leaf

Aktuality

staffino anodius partner

Postrehy zákazníkov na personál a služby zlepšia váš biznis

CX riešenie od spol. Staffino.com je jednoduché, efektívne a navyše veľmi účinné CX (customer experience) riešenie pre každú spoločnosť.

ČÍTAJ VIAC

salesforce integration webservicer anodius

Salesforce integrácia (jednoduchá aplikácia)

Všetko bez riadku kódu a čo je najdôležitejšie – bez middleware!

ČÍTAJ VIAC

sap-forum-slovensko-2018

SAP Forum Slovensko 2018

Príďte sa pozrieť na konferenciu SAP Forum Slovensko aj tento rok a zistíte, ako technológie zmenia spôsob, akým dnes žijeme a pracujeme.

ČÍTAJ VIAC