11. júla 2014

Salesforce na báze SaaS zhodnocuje podnikanie

Ak­cies­chop­nosť fir­my či or­ga­ni­zá­cie je pria­mo úmer­ná jej schop­nos­ti inter­ak­cie so zá­kaz­ní­kom, ob­chod­ným par­tne­rom, či ko­le­gom, a to vždy, keď je to pot­reb­né. Pre ús­peš­ný vý­sle­dok sú na­vy­še dô­le­ži­té aj pres­né in­for­má­cie dos­tup­né v reál­nom ča­se z aké­ho­koľ­vek mies­ta a za­ria­de­nia – lap­to­pu, tab­le­tu či mo­bi­lu.

Ná­ro­ky na flexibil­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie pre­to neus­tá­le ras­tú.

Pro­jek­ty Sa­les­for­ce.com, kto­ré pod­po­ru­jú fi­rem­nú mo­bi­li­tu a spo­lup­rá­cu, sú za­lo­že­né na clou­do­vých rie­še­niach a ap­li­ká­cií SaaS mo­de­lu, te­da mo­de­lu cen­trál­ne spra­vo­va­né­ho sof­tvé­ru ako služ­by.

Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci CRM sys­tém na svete – Sa­les­for­ce CRM – vy­uží­va v ob­las­ti ob­cho­du, mar­ke­tin­gu a iných zá­kaz­níc­ky orien­to­va­ných slu­žieb, ak­tuál­ne viac ako 100.000 fi­riem, vrá­ta­ne me­dzi­ná­rod­ných gi­gan­tov, čo ho pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner (tech­no­lo­gic­ký pries­kum) ra­dí na pr­vé mies­to v rám­ci svoj­ho seg­men­tu.

Ok­rem in­teg­rá­cie už exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií za­bez­pe­ču­je znač­ka aj vlas­tnú plat­for­mu For­ce.com pre vý­voj ap­li­ká­cií, pri­čom v sú­čas­nos­ti tvo­rí tá­to plat­for­ma naj­väč­ší eko­sys­tém pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií na sve­te.

Salesforce na báze SaaS zhodnocuje podnikanie

Me­dzi kľú­čo­vé vý­ho­dy na­sa­de­nia Sa­les­for­ce ­pa­tria:
Zvý­še­ná orien­tá­cia na biz­nis. Vý­voj pro­jek­tu u zá­kaz­ní­ka v kom­bi­ná­cii s in­teg­ro­va­ným vý­vo­jo­vým pros­tre­dím umož­ňu­je fir­mám efek­tív­nej­šie na­sa­de­nie pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, a to aj pri po­žia­dav­ke do­siah­nuť väč­ší efekt s men­ší­mi zdroj­mi.

Niž­šie nák­la­dy na IT a kom­plexnosť. Po­žia­dav­ky na vy­lep­še­nia do­čas­ných ap­li­ká­cií a ich up­gra­dy zvy­šu­jú nák­la­dy na IT a zni­žu­jú ich pou­ži­teľ­nosť. Na­sa­de­niu kom­plexných pro­jek­tov Sa­les­for­ce.com pred­chá­dza pod­rob­ná ana­lý­za, pri­čom prie­bež­né od­bor­né kon­zul­tá­cie slu­žieb sú sa­moz­rej­mos­ťou.

Vy­ššia úro­veň ak­cies­chop­nos­ti. Kým tra­dič­ná har­dvé­ro­vá a ap­li­kač­ná infra­štruk­tú­ra vý­raz­ne zni­žu­je schop­nosť rea­go­vať na or­ga­ni­zač­né a tr­ho­vé po­žia­dav­ky, Sa­les­for­ce.com umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom bez­peč­ný a štan­dar­di­zo­va­ný pre­chod na cloud com­pu­ting.

Sa­les­for­ce.com bo­la už tre­tí rok po se­be vy­hod­no­te­ná ma­ga­zí­nom For­bes ako „Naj­ino­va­tív­nej­šia fir­ma na sve­te“. Jej rie­še­nia umož­ňu­jú klien­tom efek­tív­nu inter­ak­ciu so zá­kaz­ník­mi cez ko­mu­ni­ty na so­ciál­nych sie­ťach či cie­le­ný mar­ke­ting, pri­čom ich zá­ro­veň prip­ra­vu­jú na nas­tu­pu­jú­ci fe­no­mén „Inter­net of Things“.

Roman Kucak, Partner