Ako zmeniť poradie Pracovísk v C4C Fiori?

Zmena poradia Pracovísk (Work Centers) v C4C Fiori

Napísal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP Cloud 4 Customer je na ľavej lište prehľad Pracovísk a zobrazení pracovísk (Work Centers & Work Center Views) v defaultne nastavenom poradí. 

Môžete si však vytvoriť nové vlastné poradie a to priradiť konkrétnym business rolám v pracovisku Administrátor.

Cesta: pracovisko Administrátor – zobrazenie Všeobecné nastavenia – Používatelia – Usporiadať pracoviská a zobrazenia pracovísk

(Path: Administrator workcenter – General Settings View – Users – Organize Work Centers and Work Centers Views)

 

Kliknite na Nové, aby ste si vytvorili nové zobrazenie a vyplňte povinné pole Názov (Name).

Pre zmenu poradia, zvýraznite konkrétne Pracovisko a kliknite Nahor, Nadol, Hore alebo Dole.

Takisto môžete nastaviť viditeľnosť zobrazenia pre desktopy & tablety alebo smartfóny.

Po zmenách kliknite na Uložiť a zavrieť  (Save and Close), aktualizujte zoznam a uvidíte novo vytvorené zobrazenie.

 

 

Ako ďalší krok vytvorte nové priradenie tohto zobrazenia k business úlohe alebo hlavnému „master“ rozloženiu: kliknite na Priradiť – Pridať (1) – Priradiť k hlavnému rozloženiu (všetci uživatelia) / vyber Rolu (2) – vyberte svoje zobrazenie z dropdown zoznamu (3) – OK (4)

(Assign – Add (1) – Assign to Master Layout (all users) / choose Role (2) – Choose your view from the dropdown list (3) – OK (4))

Po týchto zmenách, keď sa užívateľ prihlási do systému, uvidí zobrazenie pracovných centier s novovytvoreným poradím.