SAP Replication & Check AddOn riešenie

Robustné utlilitné spoločnosti potrebujú riešiť výmenu dát medzi systémami tak, aby boli zabezpečené core business procesy.  To si vyžaduje nezriedka náročnú administratívu a udržanie konzistencie kmeňových a transakrných dát naprieč integrovaným riešením.využívajúce štandardné integrované riešenie SAP CRM a IS-U.

V závislosti na zložitosti business procesov môže byť administratíva nekorektných replikácii pomerne náročná a to, jak z pohľadu kapacít ľudských zdrojov tak technického know-how.  Administratíva je žiaduca na každodennej báze pričom je potrebné sledovať viaceré kritické miesta systému (vstupno-výstupné fronty CRM a IS-U, middleware, monitor chýb, shortdumps, switch documenty, IDoc-y a pod.). Nekonzistencia dát naprieč integrovanými systémami má priamy negatívny dopad na business procesy spoločnosti a kvalitu jej služieb.

Riešenie SAP priniesol nástroj na sledovanie konzistencie zmluvných a technických dát v utilitných scenároch s názvom SAP Utilities Check Cockpit.  Koncept spočíva v naplánovaných behoch na kontrolu konzistencie údajov v systéme, využívajúce štandardné a zákaznícke kontrolné mechanizmy.
sap_replication_check_addon
SAP Replication & Check AddOn


Na tomto štandardnom nástroji je postavené aj rozšírené riešenie našej spoločnosti. 


SAP Check Cockpit
prináša ďalšie funkcie do uvedeného nástroja

 • Nastaviteľné opravy priradené priamo k druhu chyby;
 • Navigačné linky v kontexte druhu chyby pre dodatočnú analýzu;
 • Výstup kontrolného behu priamo na utilitnej zmluve, pre koncového používateľa;

Uvedené komponenty však riešia len vzniknuté nekonzistencie. Naopak účelom Anodius Replication Framework-u je predchádzať vzniku problémov. Jeho komponenty tvoria:
 • Replication Manager – inteligentné riadenie replikácie podľa stavu utilitnej zmluvy v IS-U a CRM. Komponenta a jej spracovanie je viditeľné vo WebUI zmluvy CRM.
 • MDG Optimizer – inteligentné volanie šablón master data generátora pre replikáciu zmlúv. Rozšírenie nad rámec štandardného vyhodnotenia stavu konzistencie zmluvy v IS-U a odberného miesta.


Riešenie Anodius Check & Replication AddOn

SAP Master Data Replication AddOn
SAP Master Data Replication AddOn


Hlavné benefity:

 • komplexné riešenie konzistencie dát z jedného miesta;
 • systematické sledovanie riešenia problémov. Výstup tvorí podklad pre ďalšiu optimalizáciu;
 • jednoduché riadenie kontrolných a opravných behov;
 • inteligentné riadenie replikácie eliminujúce vznik nových chýb;
 • stav konzistencie viditeľný pre koncového užívateľa počas vykonávania obchodných procesov;
 • zníženie nákladov z titulu zníženia nárokov na „know-how“ a kapacity pre prvú úroveň IT podpory;
 • zvýšenie kvality služieb voči koncovému zákazníkovi.

Ak máte akékoľvek ďalšie požiadavky, neváhajte nás kontaktovať!

Stanislav Micheller, Delivery Manager
UložiťUložiť