2. októbra 2014

Integrácia smart merania do SAP je kľúčová!

Inteligentné prístroje slúžiace na meranie energetickej spotreby si postupne nachádzajú cestu aj k slovenským odberateľom. Spoločnosti pôsobiace v oblasti sieťových odvetví riešia v tejto súvislosti mnohé výzvy, vrátane komunikácie a dátovej výmeny medzi meracími prístrojmi, odpočtovými centrálami, ako aj zúčtovacím a fakturačným systémom IS-U na báze SAP. Projekty zavádzania inteligentných meračov (smartmetering) si vyžadujú rozsiahle systémové, dátové a procesné zmeny.

Kľúčovým je preto správne nastavenie komunikácie a prepojenia odpočtových centrál na systém IS-U SAP. K tomu je potrebné zanalyzovať procesné požiadavky a zmeny vyplývajúce zo zavádzania smartmeteringu, následne realizovať množstvo úprav procesov a prispôsobení na existujúcom systéme IS-U, ako aj zmeny v rámci kmeňových dát.

Spoločnosť Anodius využíva pri týchto zmenách svoje bohaté skúsenosti z projektov implementácie SAP a jeho zdokonaľovania, ktoré realizovala pre viaceré významné utilitné spoločnosti. Svojim klientom ponúka tieto služby v oblasti integrácie smartmeteringu nad SAP IS-U:

Analýza dopadov

 • Analýza požadovaného nastavenia prístrojov pre smartmetering v Sap IS-U
 • Analýza dopadu požiadaviek  smartmeteringu pre existujúce procesy, zákaznícky vývoj a  štandardné spracovanie transakcií
 • Analýza požadovanej komunikácie odpočtovej centrály a systému SAP IS-U


Návrh a Implementácia

 • Návrh realizácie systémových zmien a customizingu – vykonanie rozšírenia štandardných tabuliek, založenie a nastavenie customizingu pre smartmetre
 • Návrh zmien a rozšírení kmeňových dát – rozšírenie evidovania údajov na type meracieho prístroja, jeho technického stavu a samotnej správy smartmetrov
 • Návrh a zapracovanie smartmeterov do existujúcich procesov (prostredníctvom štandardných WEB servisov) – inštalácia/demontáž/výmena, odpočty, prihlásenie/odhlásenie, technický stav prístroja, odoslanie správy na prístroj
 • Návrh a nastavenie komunikácie – Monitoring prístrojov a odpočtov pre smartmetre, vzájomná synchronizácia údajov a komplexné nastavenie komunikácie SAP IS-U a odpočtovej centrály


Nasadenie do prevádzky

 • Prototyp – overenie správnej funkčnosti vybranej vzorky dát a procesov na prototype spojenia odpočtovej centrály so systémom SAP IS-U
 • Testovanie úplnej funkčnosti – testovanie výmeny dát medzi odpočtovou centrálou a SAP IS-U, správneho zakladania kmeňových dát a všetkých operácií a procesov nad prístrojmi
 • Iniciálne nahratie dát – podpora pri nahratí / migrácií prvotných dát smartmetrov do systému SAP IS-U
 • Prevádzka systému – podpora pri nasadení celého riešenia do ostrej prevádzky a jeho podpora

Integrácia smart merania do SAP je kľúčová

Investície do implementácie inteligentných meraní sú kľúčové pre Vašu utilitnú spoločnosť.

O ich úspechu, ako aj o realizácii predpokladaných biznis prínosov rozhoduje ich efektívna integrácia do už existujúcich SAP systémov.

S ohľadom na naše rozsiahle referencie a skúsenosti sme presvedčení, že práve naša spoločnosť vám môže výrazne pomôcť pri implementácii smartmeteringu, ako aj jeho integrácii na existujúce podnikové systémy.


Odborníci Vám poradia

Anodius je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými SAP službami.

Marián Bednárik, Senior SAP Consultant

UložiťUložiť