16. júla 2021

B2B Marketing Analytics (SK)

B2B Marketing Analytics je aplikácia Tableau CRM, ktorá vám pomôže segmentovať a vizualizovať marketingové a predajné dáta. Po pridelení užívateľských oprávnení môžu marketéri vytvárať B2B Marketing Analytics dashboardy v aplikácii Tableau CRM Analytics Studio.


Obrázok nižšie ukazuje spôsob, akým sú dáta odosielané z aplikácie Pardot do Salesforce prostredníctvom Salesforce Connector pre Pardot a následne do Einstein Analytics prostredníctvom „dataflows“. Dataflows sú kanály, ktoré prenášajú dáta zo Salesforce do Einstein Analytics. Pred tým, ako sa dáta dostanú do analytických datasetov, dataflows ich naformátujú tak, ako chcete. Tomu sa hovorí transformácia. Dátové toky pre out-of-the-box dashboardy sú súčasťou balíčka B2B MA. Out-of-the-box dátové toky sa budú spúšťať v naplánovanom čase každý deň, hneď ako budú aktivované. 

B2B Marketing Analytics

B2B Marketing Analytics Dashboards

Aplikácia B2B Marketing Analytics obsahuje tri out-of-the-box dashboardy s grafmi a tabuľkami, ktoré si môžete prezerať hneď po otvorení. Pomocou niekoľkých ďalších krokov môžete vytvoriť aj dashboardy Multi-Touch Attribution, Account-Based Marketing alebo Einstein Behavior Scoring. Každý dashboard je založený na vopred definovaných datasetoch a filtroch.

 

Engagement Dashboard

 

Tento dashboard zobrazuje výkonnosť vašich primárnych marketingových prostriedkov a ich prínos k predajnému lieviku a životnému cyklu príležitostí.

Dashboard zahŕňa tieto metriky: zapojenie do assetov v e-mailoch, formulároch a vstupných stránkach.

B2B Marketing Analytics 2

Zapojenie do e-mailov, vrátane celkového počtu odoslaných e-mailov, miery otvárania, počtu jedinečných kliknutí, odozvy, odhlásení a nedoručených správ.

 

Pipeline Dashboard

 

Tento dashboard zobrazuje váš predajný lievik od fázy návštevníka cez potenciálneho zákazníka až po získané/stratené príležitosti. Tento dashboard môžu používať vedúci pracovníci predaja a marketingu, aby videli, ktoré assety a kampane majú najväčší vplyv na uzatvorené obchody. 

Dashboard obsahuje nasledujúce metriky: počty návštevníkov, prospectov, marketingovo kvalifikovaných leadov, otvorených príležitostí, uzatvorených-vyhraných príležitostí a údaje o rýchlosti (velocity).

B2B Marketing Analytics 3

Marketing Manager Dashboard

 

Tento dashboard kombinuje engagement a pipeline dashboardy a poskytuje rýchly prehľad o stave vašej spoločnosti aj o výkonnosti kampaní.

Dashboard obsahuje nasledujúce metriky: pipeline dohody, príjmy podľa kampaní a zapojenia marketingových assetov.

 

Account-Based Marketing Dashboard

 

Account-Based Marketing dashboard zahŕňa príležitosti, kontakty versus marketingové zapojenia a predajné aktivity. Dashboard môžete nastaviť podľa konkrétneho accountu alebo niekoľkých accountov, aby ste videli, ako sa darí vašim obchodným zástupcom.

Dashboard obsahuje nasledujúce metriky: podrobnosti o accounte, pipeline podľa accountu, percento získaných výnosov, hodnotu podľa accountu a predajné aktivity, ktoré sa vzťahujú k času strávenému aktivitami a počtu predajných aktivít.

B2B Marketing Analytics 4

 

Multi-touch Attribution Dashboard

 

Multi-touch attribution dashboard zobrazuje, ktoré marketingové aktivity majú najväčší dopad v každej fáze nákupného cyklu. Tento dashboard vám pomôže zobraziť dáta na základe troch rôznych typov atribúcie: prvý touchpoint, rovnomerná distribúcia a posledný touchpoint. Po aktivácii funkcie Connected Campaigns sa všetky marketingové assety Pardot a Sales Cloud data zobrazia na jednom dashboarde.

Dashboard obsahuje nasledujúce metriky: výnosy, celkovú hodnotu, náklady, návratnosť investícií, hlavné kanály a výnosy podľa kampaní.

B2B Marketing Analytics 5

Einstein Behavior Scoring dashboard

 

Einstein Behavior Scoring dashboard ukazuje, ktoré faktory Einstein berie do úvahy pri zostavovaní vášho skórovacieho modelu.

Dashboard obsahuje nasledujúce metriky: Najvplyvnejšie aktivity zapojenia, vplyvné assety a tabuľku leadov a kontaktov, ktoré tieto aktivity robia.

 

Zhrnutie

 

B2B Marketing Analytics je skvelý nástroj Salesforce, ktorý pomáha marketérom vizualizovať návratnosť investícií do kampaní naprieč celým lievikom. Pomocou out-of-the-box dashboardov a datasetov môžeme zistiť, aké kanály a aké programy generujú príjmy, ktoré kampane zvyšujú ROI z hľadiska zvýšenia povedomia, skrz všetky nákupné fázy a aj aké programy pomáhajú uzatvárať obchody. B2B Marketing Analytics má niekoľko fantastických out-of-the-box vizualizácií, ktoré vám pomôžu začať rozprávať príbeh úspechu vašich marketingových dát.

Lukáš Endal, Partner – Salesforce Services