9. októbra 2019

Chcete vidieť budúcnosť aj bez kryštálovej gule?

Viete, že už existujú nástroje, ktoré Vám nazretie do budúcnosti výrazne uľahčia? Poznáte možnosti, aké v tejto oblasti ponúka SAP Marketing Cloud? Dokáže teda SAP Marketing Cloud vidieť budúcnosť?

 

Áno. Čísla v zajtrajšej lotérii Vám síce neprezradí, povie Vám však informácie, ktorými zabezpečíte úspešnosť svojich budúcich marketingových rozhodnutí. A to vďaka SAP Predictive Analytics, riešeniu implementovaného nie len v SAP Marketing Cloud.

 

SAP Predictive Analytics je vysoko výkonný softvér na získavanie dát, ich spracovanie a vytváranie štatistických analýz. Svojimi základnými vlastnosťami umožňuje vytvárať prediktívne modely, preniknúť do podstaty skúmanej problematiky a pochopiť vzťahy medzi historickými dátami a ich súvislosťami.
Chcete vidět budoucnost i bez křišťálové koule? 1

Prediktívna analýza má širokú škálu možných oblastí použitia. Okrem marketingu pomáha v iných odvetviach prediktívne riadiť zásoby, optimalizovať výrobné a logistické náklady, finančným účtovníkom umožňuje identifikovať možné prípady podvodu na základe údajov o transakciách a pod. Avšak v marketingu a predaji môžete pomocou prediktívneho nástroja spoľahlivo predpovedať správanie spotrebiteľov a tým efektívnejšie zacieliť správnu skupinu potencionálnych zákazníkov.

SAP Predictive Analytics má dve zložky, ktoré umožňujú implementáciu predikčných scenárov.

  • Automatizovaný režim“ závisí od strojového učenia, aby sa nezávisle identifikovali vzťahy medzi údajmi. Po implementačnej fáze nie je potrebné žiadne ďalšie programovanie, aby algoritmus mohol robiť predpovede o výskyte špecifických udalostí.
  • „Expert Mode“ umožňuje kompetentným vyvinúť vlastné algoritmy. Voliteľné použitie SAP HANA môže výrazne urýchliť vykonanie. Systém využíva konektory na čerpanie dát zo zdrojov SAP a aj z prostredia mimo SAPu.

Chcete vidět budoucnost i bez křišťálové koule? 2

Prečo Váš marketing nevyhnutne potrebuje SAP Predictive Analytics?

Predstavte si, že ste dátový analytik. Pracujete s množstvom vstupov, ktoré následne ovplyvňujú rozhodnutia firmy za účelom zlepšenia zákazníckej skúsenosti. V tom množstve údajov musíte identifikovať tie, ktoré sú pre firmu prospešné v podobe zefektívnenia výkonu alebo predídeniu skrytého rizika. Nasledujú ďalšie kroky v podobe transformovania dát, ich analyzovanie, výber správneho algoritmu, trénovanie, vylepšovanie a testovanie až dokým je prediktívny model pripravený na použitie. Ale keď si myslíte, že vaša práca prinesie konečne ovocie, dáta sa zmenia a model musí byť aktualizovaný. Toto je len jeden model pre jedno rozhodnutie. Takýchto modelov sú vo firme desiatky až stovky. Aké je riešenie? Buď zamestnať armádu nie vždy spoľahlivých a drahých analytikov alebo … SAP Predictive Analytics. Je to ako mať plne prediktívnu továreň vytvárajúcu tisíce modelov stlačením jedného tlačidla. Automatizácia všetkých potrebných krokov dokáže zredukovať potrebný čas z týždňov a mesiacov na dni. A keď príde čas na aktualizáciu modelu kvôli zmene údajov, budete pripravený.

 

 

Funkčnosť SAP Predictive Analytics v Marketing Cloude

 

Účelom zapojenia prediktívnej analýzy do SAP Marketing Cloudu je pomôcť maximalizovať účinok marketingových činností pri minimalizovaní ich nákladov. V jednoduchosti to znamená definovať skupinu zákazníkov, ktorá má najväčší potenciál kúpiť produkt a spraviť z nej cieľovú skupinu marketingovej kampane.

  1. Celý proces začína poučením sa z minulosti. Systém selektuje zákazníkov, ktorý si už daný, prípadne podobný produkt kúpili. Vyselektovanú množinu zákazníkov následne skúma z pohľadu najdôležitejších nákupných atribútov: vek, pohlavie, rodinný stav, ďalšie vykonané nákupy, objekty záujmov, počet návštev stránky, platobnú históriu, a iné.
  2. Zo získaných údajov vypracuje pravidlá, tzv. prediktívny scenár (vypracovaný na zásadách Lorenzovej krivky), ktorý aplikuje na všetky kontakty. Zoznam výsledkov zoradí podľa výšky dosiahnutého skóre pričom následne pracuje len s tými, ktorý sa javia ako najviac potencionálni zákazníci.
  3. Z výslednej množiny kontaktov je vytvorená cieľová skupina pre marketingovú kampaň. Všetky tieto činnosti sa dejú automaticky bez potreby zásahu užívateľa.

 

Ak Vás zaujal SAP Predictive Analytics a jeho využitie v marketingu, prípadne v inej oblasti podnikania, neváhajte nás kontaktovať a naši certifikovaní špecialisti Vám poskytnú bližšie informácie o možnom prínose pre Vaše podnikanie.

Filip Žarnovický, CRM Consultant