9. júla 2018

Čo je HTML (X) EDITOR?

Čo je HTML X Editor? Ako je možné ho využiť? Čo tým získám? Nielen na tieto otázky tu nájdete odpoveď.

Začneme tým, čo HTML X Editor vlastne je (myslené v zmysle celkovej koncepcie). Jednoducho sa dá povedať, že sa jedná o možnosť získať vývojové prostredie pre tvorbu výstupných HTML (X) súborov v rámci SAPu.

Pri hlbšom pohľade ide o sofistikovaný nástroj na tvorbu formulárov, ktoré môžete používať či už v rámci SAPu či zasielanie zo SAPu do systémov tretích strán. Vytvorené formuláre možno potom posielať ako emaily, sms, prílohy a pod.

Pri vytváraní HTML (X) je samozrejme nutné dodržiavať základné pravidlá pre HTML (X) a riadiť sa pokynmi užívateľské príručky, ktorá je plne integrovaná priamo v editore. Texty sú potom ukladané ako SO10 texty a pomocou jednoduchého reportu možno tieto texty editovať, expandovať, mazať či pridávať do transportov v transakcii SE10.

Samotný editor sa delí do 5 záložiek:

 1. EDITOR – obsahuje HTML (X) kód (prípadne upravený ABAP alebo javascript);
 2. VIEW – zobrazuje, ako vyzerá kód z editora, ak ho vykreslíme;
 3. CSS – obsahuje kód špeciálneho CSS súboru vytvoreného pre daný formulár;
 4. Defaultný CSS – obsahuje kód defaultného CSS súboru používaného naprieč rôznymi formulári;
 5. HTML X – obsahuje vygenerovaný HTML X text s hlavičkou aj pätičkou, ktorý stačí len prevziať a používať, kde je potreba.

Čo je HTML (X) EDITOR 1


Základná funkcionalita

Nastavení fontov (tučné, kurzíva, podtrhnuté):
Čo je HTML (X) EDITOR 2
Zarovnanie (zľava, na stred, zprava, do bloku):
Čo je HTML (X) EDITOR 3
Číselné a nečíselné zoznamy (pomocou čísel, abecedne, rímskými číslicami, body atď.):
Čo je HTML (X) EDITOR 4
Ostatné nastavenia – odsadenie, šírka, nepárové tagy:
Čo je HTML (X) EDITOR 5

Čo je HTML (X) EDITOR 6

Pridanie obrázkov (z nastaveného repozitára) a tabuliek i s naplnením dátami:
Čo je HTML (X) EDITOR 7
Čo je HTML (X) EDITOR8
Čo je HTML (X) EDITOR 9

Vloženie premenných (ABAP) a jednoduchých podmienok IF/ELSE s porovnaním obsahu premenných a prostého textu (všetko je následne sprocesovane na pozadí):

Čo je HTML (X) EDITOR 10
Čo je HTML (X) EDITOR 11
Čo je HTML (X) EDITOR 12

Vložení CSS štýlov z prepojeného CSS súboru a simulácia HTML(X) výstupu s naplnením premenných:

anodius-html-editor-13
anodius-html-editor-14

Kontroly syntaxov: HTMLX, ABAP a CSS
Čo je HTML (X) EDITOR 15
Navigačné pod-okno pre snadnou kontrolu, či sú všetky tagy správne vnorené

Čo je HTML (X) EDITOR 16
Ďalej možno k formuláru vytvoriť špeciálny CSS používané len daným formulárom, tak aj defaultný CSS, ktoré možno použiť naprieč všetkými vybranými formulármi. K ďalšej funkcionalite patrí rekurzívne načítanie vnorených textov aj s premennými (možno skladať formuláre z viac textov aj so vnorením).

Potom je možné zobraziť všetky možnosti výstupov v prípade IF/ ELSE podmienok či označenie premenných vo výstupe, aby bolo vidieť, či je daná premenná zobrazená alebo nie a ľahko ste tak dokázali nájsť chybu, ktorú ste urobili priamo v HTML (X) kóde či ABAP podmienke .

Pre prechádzanie formulárov je potom vytvorený špeciálny report pre ich filtrovanie, už spomínaný import/ export, backup súborov a zahrnutie do transportov v transakcii SE10. Každý vytvorený súbor potom má v report-e statusy či je vytvorený backup alebo či sa daný text nachádza v transporte a prípadne, v ktorých.

Report tiež umožňuje volať editor v rôznych módoch zobrazenia (z hľadiska oprávnenia):

 1. Štandardná (je možné používať všetkých 5 záložiek – vhodné pre vývojárov a pre užívateľov, ktorí formuláre vytvárajú;
 2. Zobrazovacia (je aktívna len záložka VIEW) – vhodné len pre náhľad koncových užívateľov;
 3. CSS (je aktívna len záložka Defaultný CSS) – vhodné pre úpravu defaultných CSS súborov.

 

Sumarizácia výhod HTML (X) editorov

 • + Jednoduché užívateľské rozhranie;
 • + Otvorené pre vlastný vývoj (ako už je v SAP zvykom), tzv. Môžete si dotvárať vlastné funkcionalitu;
 • + Plné využitie HTML (X);
 • + Používanie premenných spolu s ich mapovaním do formulárov;
 • + Základné IF/ ELSE príkazy ABAP integrované pomocou špeciálnych notácii;
 • + Použitie priamo v SAP a funguje ako pod ISU tak i CRM systémy;
 • + Rekurzívne skladanie formulárov s neobmedzeným vnorením;
 • + Export/ import prepojený priamo s transakciou SE10, tak i na aplikačný server;
 • + Záložka s výstupom, tzv. Možno sa priamo v editore pozrieť, ako bude výstup vyzerať v emailu, sms a pod.
 • + Môžete založiť ako default-ný, tak aj špeciálne CSS súbor spojený priamo s daným formulárom;
 • + Report pre prechádzanie všetkých vytvorených formulárov.

Spoločnosť Anodius, ako certifikovaný partner SAP a Salesforce, ponúka služby plného životného cyklu on-premise a cloud CRM systémov.  Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok. Radi na ne odpovieme.

Michal Suchánek, Senior ABAP Developer