23. júla 2021

Kto je kreatívnejší – jednotlivci alebo tímy?

Je zásadnou otázkou zodpovedať – kto je kreatívnejší, jednotlivci alebo tímy.  Aj keď sú úzko spojené, líšia sa svojou povahou. Niektoré organizácie dokážu flexibilne reagovať práve vďaka tímovej práci.  Individuálnej kreativite a potenciálu sa naopak v niektorých organizáciách prikladá väčší význam, ak sa vyžaduje odbornosť jednotlivca.
who-more-creative-individuals-teams
Tímová tvorivosť je súčtom individuálnej tvorivosti dohromady, ale niektoré organizácie neuznávajú individuálnu tvorivosť ako organizačnú tvorivosť. Zdá sa, že sú si podobné, ale sú tiež odlišné. Prepojenie medzi tímom a výkonom jednotlivca závisí od povahy projektu a rozdelenia úloh medzi zamestnancov.

Kľúčové oblasti záujmu

Jednotlivci a organizácie fungujú a reagujú odlišne. Organizácia musí byť predvídateľná a pohotová.  Jednotlivci sa však môžu správať odlišne. Môže to byť nepríjemné, pokiaľ ide o individuálny prínos a tvorivosť. Niekedy nemusí byť inovačné riadenie organizácie synchronizované s reakciou zamestnancov. Môže to mať za následok stagnáciu firemnej kultúry. Ako by tomu teda mali spoločnosti čeliť?

Na prekonanie tohto problému by sa spoločnosti mali zamerať na tieto oblasti:

Inovatívni zamestnanci – organizácie vždy požadujú vo svojom tíme inovatívnych ľudí, pretože prispievajú k zlepšeniu výkonnosti organizácie. Rast spoločnosti závisí od kreativity a inovácie jednotlivcov pracujúcich ako tím. Spoločnosť musí motivovať zamestnancov, aby optimalizovali svoju kreativitu, aby získali maximálny úžitok z nových nápadov všetkých členov tímu. Motivácia môže mať formu stimulov alebo pozícií. Progresívna spoločnosť musí byť proaktívna, aby využila všetky možné príležitosti vytváraním inovatívnych zamestnancov.

Prostredie – mnoho nadnárodných spoločností uviedlo príklady zvýšenia organizačnej tvorivosti poskytovaním podporného prostredia pre svojich zamestnancov. Každá organizácia, ktorá má za cieľ stimulovať tvorivosť a inováciu svojich zamestnancov, musí pre nich vytvoriť lepšiu firemnú kultúru a prostredie. Zamestnanci váhajú s prijatím akejkoľvek zmeny alebo inovácie zo strachu pred zlyhaním alebo degradáciou. Povzbudzujúca atmosféra spoločnosti môže zamestnancov motivovať, aby bez akýchkoľvek váhaní prichádzali so svojimi kreatívnymi nápadmi a zdieľali ich. Spoločnosť tak môže najlepšie využiť individuálnu kreativitu zamestnancov poskytnutím progresívneho firemného prostredia a uznaním schopností všetkých zamestnancov.

Vytvorenie inteligentného procesu pre úspešné riadenie nápadov – budovanie robustného a dosiahnuteľného procesu riadenia nápadov pomôže zvýšiť organizačnú a individuálnu kreativitu. Niektorí zamestnanci sa vyhýbajú zodpovednosti za odovzdávanie nových a kreatívnych nápadov sami, keď nie je známy konečný výsledok generovania nápadov. Efektívny proces riadenia nápadov môže zvýšiť tímový výkon, pretože všetci zamestnanci budú prispievať z celého srdca. Inteligentný systém so systémom rýchlej spätnej väzby a povzbudením môže v organizácii priniesť neuveriteľné výsledky.

Individuálna vs. organizačná tvorivosť

Individuálna aj organizačná tvorivosť má svoje špecifiká. Oba prístupy sú však neoddeliteľné a vzájomne závislé. Pretože organizácia nemôže uspieť bez podpory svojho tímu, môže rovnako zostať nerozpoznaná tvorivosť jednotlivca z dôvodu nedostatku vhodnej organizácie a platformy. Organizácie musia uznať a oceniť kreativitu jednotlivých zamestnancov v súvisiacom priemysle.

Získajte riešenie na zlepšenie skúseností zamestnancov vo vašej organizácii s cieľom zvýšiť ich kreativitu.

Roman Kučák, CEO